יום צוות בדרום עדכון 15.2.2017

07:10 יציאה מהג'וינט במרוכז

07:45 יציאה מהחניון ביד בנימין

התכנסות, קפה וארוחת בוקר - מועדון לחבר, קבוץ ארז 08:30-09:30

09:30-10:00 פעילות חימום

10:00-10:15 נסיעה לשמורת כרמיה

10:15-11:00 מבלים בטבע, בשמורת כלניות קסומה שרק המקומיים מכירים

התארגנות ונסיעה ל'נתיב העשרה' 11:00-11:15

פסיפס לשלום - חוויה על חומת הגבול, נתיב העשרה 11:15-12:15

12:15-12:30 סיור תצפית קצר ונסיעה לקבוץ ארז

מועדון לחבר, קיבוץ ארז

הטמעת האסטרטגיה המכונית והצגת 'בשביל הצמיחה' 2017 - רני דודאי 12:30-13:30

13:30-14:15 ארוחת צהריים

מדברים על האזור ועל 'אזוריות' 14:15-15:15

אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער הנגב

אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי

15:15-16:15 בן שדרות לירושלים" - הצד המואר -מיכה ביטון, זמר ובן האזור"

16:15-16:30 סיכום וסיום

הצטיידו בלבוש חם ונוח, מעיל, מגפיים/ נעלי ספורט שיכולות להירטב, מטרייה וזוג גרביים נוספות ליתר ביטחון

Credits:

Created with images by Zachi Evenor - "Calanit Magen David כלנית מגן דוד" • Yoni Lerner - "anemones, dvir forest | כלניות, יער דביר"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.