Norsk Språkhistorie 1990-tallet

Rettskrivingsformer: Forsøk på tilnærming av nynorsk og bokmål

Reformer 1900 - 1930

1907 - Norsk-Dansk blir riksmål

1917 - Landsmålet og riksmål reformeres. Her blir "samnorskreformen" opprett. Politisk ble riksmål brukt av partiet Høyre, landsmål ble brukt av Venstre og Arbeiderpartiet brukte samnorsk.

1929- Bokmål & Nynorsk

1940 - 1945: Okkupasjon

1941- Quisling rettskriving: Rettskriving av 1941 ble bygget opp etter tankene som rådde i partiet Nasjonal Samling (NS). Derfor ble denne reformen omtalt på folkemunne som «nazi-reformen».[trenger referanse] Rettskrivningsformen trådde fullt ut i kraft 1. juli 1942,og ble dermed obligatorisk å bruke i aviser, ukeblader og andre offentlige verk.

Rettskrivningen gjaldt ikke for boksforfattere, de kunne fortsatt skrive i forhold til egen målform. Stort sett aksepterte pressen dette, men illegale aviser ignorerte som oftest disse nye reglene og skrev dermed med egen målform. Etter krigen var over i 1945 ble rettskrivningen avskaffet, og etterlot seg få spor

Engelske lånord i norsk 1950–2000

Etterkrigstida i Norge har vært preget av en sterk innflytelse fra angloamerikansk kultur på de fleste områder, f.eks. politikk og økonomi, vitenskapelige og tekniske nyvinninger, idrett, populærkultur, livsstil og reklame – noe som også har satt sine spor i språket.

1951 - Striden om samnorsk. I 1951 beslutter Stortinget å opprette en språknemnd som skal arbeide for å tilnærme nynorsk og bokmål til et samnorsk skriftspråk. Dette vekker heftig debatt, og vi får høre en motstander og en tilhenger av vedtaket.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.