Boerderij Gemaakt door mart kamphuis, sem van de belt.

Waar: boerderij Gerda hardenberg

Wanneer: 5 juni

Wat: kijken wat er allemaal gebeurt op een boerderij

Wie: vechtdal college Hardenberg k1b

Waarom: excursie voor school

Hoe: met de fiets

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.