யார் அந்திகிறிஸ்து?

யார் அந்திகிறிஸ்து?

அந்திகிறிஸ்துவை பற்றி யோவான் சொல்வதை கவனியுங்கள்

இயேசுவைக் கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதலிக்கிறவனேயல்லாமல் வேறே யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்திக்கிறிஸ்து. 1 யோவான் 2:22

குமாரனை மறுதலிக்கிறவன் பிதாவையுடைவனல்ல, குமாரனை அறிக்கையிடுகிறவன் பிதாவையும் உடையவனாயிருக்கிறான். 1 யோவான் 2:23

மாம்சத்தில் வந்த இயேசுகிறிஸ்துவை அறிக்கைபண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானதல்ல; வருமென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்திக்கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி அதுவே, அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது. 1 யோவான் 4:3

மாம்சத்தில் வந்த இயேசுகிறிஸ்துவை அறிக்கைபண்ணாத அநேக வஞ்சகர் உலகத்திலே தோன்றியிருக்கிறார்கள்; இப்படிப்பட்டவனே வஞ்சகனும் அந்திக்கிறிஸ்துவுமாயிருக்கிறான்.

2 யோவான் : 1 : 7

அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து நவீன கால கிறிஸ்தவர்களின் கூற்றை கவனியுங்கள்.

திடீரென்று எதிர்காலத்தில் தோன்றுகிற ஒரு மனிதன்;

உலகத்தின் முடிவில், சில கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவர்கள். மற்றவர்கள் கைவிடப்படுவார்கள். அப்படி கைவிடபட்டவர்களை ஏமாற்ற வருவான்.

அப்படி வருகிறவன் - இவர்களில் ஒருவனாயிருப்பான் என்று உரைத்தார்கள்.

அட்டிலா, நெப்போலியன், போப், மார்ட்டின் லூதர், முகமது, ஹிட்லர், முசோலினி, ஸ்டாலின், பிராங்க்ளின் ரூஸ்வெல்ட், ஹென்றி கிஸ்ஸிங்கர்; மிகைல் கோர்பச்சேவ். இன்னும் பலர்.

வேதம் சொல்லுகிற அந்திகிறிஸ்து வேறு, கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்திகிறிஸ்து வேறு.

இப்போழுது முதல் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட யோவானுடைய வார்த்தைகளை கவனியுங்கள்.

பிள்ளைகளே, இது கடைசிக்காலமாயிருக்கிறது; அந்திக்கிறிஸ்து வருகிறானென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அநேக அந்திக்கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள்; அதினாலே இது கடைசிக்காலமென்று அறிகிறோம். 1 யோவான் 4:18

யோவான் சொல்லுவதை கவனித்திர்களா?

முதல் நூற்றாண்டை பார்த்து - இது கடைசிக்காலமாயிருக்கிறது

ஒரு அந்திகிறிஸ்து என்று சொல்லாமல் - இப்பொழுதும் அநேக அந்திக்கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள்;

முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அந்திகிறிஸ்துகளை பார்த்து - இது கடைசிக்காலமென்று அறிகிறோம்.

அனேகர் வேதம் சொல்லுவதை கவனிப்பதில்லை. கவனித்திருந்தால் குழப்பமே இல்லை.

Created By
Francis Prabhu
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.