Opvang statushouders Anna van Hannoverlaan

Bright! heeft de taakstelling opgelegd gekregen vanuit de overheid om 350 statushouders tijdelijk te huisvesten in het pand aan de Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bright! wil ontzorgt worden in de huisvesting van de statushouders en zoekt een partij die het administratieve, sociale en deels technische beheer over kan nemen.

Zwerfkei Tijdelijk Beheer is de grondlegger van het leegstandsbeheer. Door ruim 37 jaar ervaring zijn wij de ideale partij voor Bright! om te begeleiden en te ondersteunen bij het tijdelijk huisvesten van de statushouders aan de Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag.

Zwerfkei voorziet in het totale beheer. Administratief , Technisch en Sociaal Beheer.

-

Administratief / Financieel beheer

 • Het incasseren en administreren van de door de huurders periodiek verschuldigde huurpenningen en indien gewenst, het aanschrijven en doorberekenen van de servicekosten en eindafrekeningen bij vertrekkende statushouders
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de huurbetalingen / servicekosten en het, zo nodig, in overleg met de opdrachtgever (doen) nemen van rechtsmaatregelen tegen de statushouders. Alle hierbij optredende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Het voeren van alle voor het tijdelijke beheer noodzakelijke correspondentie.
 • In in behandeling nemen en oplossen van klachten van de statushouders.

Technisch beheer

 • Bij calamiteiten 24 uur bereikbaar voor status houders
 • Beoordelen van storingen en noodzakelijke opvolging
 • Verzorgen van de coördinatie en aansturing bij uitvoering van werkzaamheden

Tevens wordt er door Zwerfkei Tijdelijk Beheer een huismeester aangesteld voor klein dagelijks onderhoud . De huismeester dient multifunctioneel inzetbaar te zijn. O.a. voor locatie beheerder of sociaal beheerder

Sociaal beheer

De Sociaal beheerder  dient zorg te dragen voor een prettig samenleven binnen het gebouw met respect voor elkaars cultuur en gewoonten; het voorkomen van ongeregeld heden tussen bewoners en voorkomen van overlast naar de directe omgeving. Per 50 statushouders wordt één sociaal beheerder aangesteld.

Taken o.a. spreekuur organiseren, ordentelijke organisatie van het gezamenlijke gebruik van de voorzieningen, klein onderhoud, ondersteuning bij naleven op huisregels, bevordering goede omgang van de statushouders onderling en met omwonenden. Inspectie van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes, samenwerking met lokale initiatieven. Samenwerking met partners op gebied van onderwijs, werk, cultuur en sport om optimale zelfontplooing en integratie te stimuleren. Overleg met Gemeente Den Haag.

Locatie beheerder integratie. De kerntaak is gericht op de integratie in de omgeving. De locatie beheerder is tevens een kwartiermaker. Betrekt vrijwilligers, omwonenden alles om de integratie in de buurt in positieve banen te leiden.

Taken o.a. coördinatie van vrijwilligers, begeleiding van statushouders naar de benodigde instanties, geven van informatie en advies, taalonderwijs, begeleiden van buurtinitiatieven.

Vanwege de grote van het pand zijn er verschillende mogelijkheden om integratie en positieve dagbesteding te stimuleren. Bijvoorbeeld; status pop up restaurants, pop up Gym, gezamenlijke kooklessen, talencursussen, ambachtelijk werken, etc.

Advies

 • Statushouders tekenen een tijdelijke verhuurovereenkomst op basis van de Leegstandswet voor een periode van 5 jaar.
 • 2 beveiligers voor de avond / nacht van 18.00 - 7.00, ma-zo
 • 2 sociaal beheerders van 9.00 -17.00, zat - wo
 • 2 sociaal beheerders van 9.00 - 17.00, wo - zo
 • 2 locatie beheerders van 9.00 - 17.00, zat - wo
 • 2 locatie beheerders van 9.00 - 17.00, wo - zo
 • 1 huismeester van 8.00 - 16.00, ma - vrij
 • schoonmaak van de algemene ruimtes 4 uur per etage 3 keer per week
 • Beheer fee van Zwerfkei Tijdelijk Beheer 10%

Exploitatiebegroting

Created By
patrick jansen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.