Årets praktikplads PMF FYNS PRAKTIKPLADSPRIS

Baggrund

På PMF Fyns generalforsamling i 2015 blev idéen om at indføre en årlig praktikpris introduceret. Efter opfordring fra en entusiastisk elev formulerede repræsentanter fra PMF Fyns bestyrelse og de pædagogiske assistenters elevråd i fællesskab, hvordan konceptet kunne se ud. Det førte til beslutningen om, at vi fremover 1 gang årligt i forbindelse med afdelingens generalforsamling kårer årets praktikplads >>PRAKTIK MED PAUer I << og uddeler en pris.

Formål

Formålet med kåringen er at medvirke til at fremme og synliggøre de initiativer og læringsmiljøer, som kan give vores pædagogiske assistentelever de bedste personlige, faglige og sociale betingelser under deres praktikforløb og hædre det kollegiale fællesskab. Prisen, som tildeles vinderen, vil afspejle det sigte.

Hvem indstiller og hvordan?

Kun pædagogiske assistentelever på Social- og Sundhedsskolen Fyn kan indstille et praktisksted til årets pris. Du kan indstille dit eget praktiksted eller eventuelt sammen med andre af klassens/skolens elever indstille et praktiksted til prisen, dog skal alle underskrivere have været praktikanter på det arbejdssted, de indstiller.

Indstillingen skal ske på skemaet her

(kan ikke åbnes på mobile enheder)

Vurderingen af arbejdspladsen og praktikforløbet sker ud fra kriterier, som skolens elevråd og PMF Fyns bestyrelse i fælleskab har besluttet. Inden 1. marts, det år hvor kåringen finder sted, indsender I jeres udfyldte skema til pmffyn@foa.dk eller afleverer det i elevrådets postkasse på skolen.

TR og ansatte på praktikstedet

Er du tillidsrepræsentant, vil du opleve, at årets kåring drøftes på TR-møder med opfordring til, at I husker det på arbejdspladserne.

Er du ansat som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, kan du medvirke til at give fremtidige elever en god modtagelse og et godt praktikforløb hos jer. Du kan også opfordre dem til at indstille netop jeres arbejdsplads til årets pris, hvis I er særligt gode til at vejlede pædagogiske assistentelever – måske er eleven ikke selv klar over muligheden. Synes du, I kan gøre det endnu bedre, kan du måske sammen med tillidsrepræsentanten rejse emnet på personalemøde og sætte fokus på, at det at være et godt praktiksted ikke kun gavner eleven, men alle på arbejdspladsen.

Kåring

Der nedsættes hvert år et kåringsudvalg bestående af 2 personer fra elevrådet og 2 fra PMF Fyns bestyrelse, som træder sammen i marts måned og finder årets vinder.

Ud over jeres vurderinger fra indstillingsskemaerne, er det en forudsætning for kåringen, at institutionen er omfattet af en kollektiv overenskomst. Det er jo netop en af PMF Fyns fornemste opgaver som fagforening at sikre, at alt elevarbejde – også praktikken – foregår på ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Pris

Prisen har en værdi af op til 5000,- kr. og skal bruges på aktiviteter /arrangementer, der fremmer fællesskabet på arbejdspladsen – det kan f.eks. være betalt mad og drikke til et personalemøde eller på en pædagogisk dag, et socialt arrangement med vinsmagning, på større arbejdspladser måske en fælles biograftur for alle ansatte i de afdelinger, hvor eleven har været under praktikken el. lign.

Vi opfordrer til, at den/de indstillende elev(er) inviteres med til arrangementet, hvis det er muligt.

Hvad prisen bruges på, aftales mellem institutionen og kåringsudvalget, når prisen uddeles.

Der afregnes efter regningsmodellen – dvs., institutionen lægger ud og sender regningen til PMF Fyn, som refunderer udgiften op til maks. 5000,- kr.

Overrækkelsen

Prisen overrækkes fremover årligt på PMF Fyns generalforsamling. Den elev/de elever, som har indstillet den vindende arbejdsplads, samt repræsentanter fra vinderinstitutionen inviteres og opfordres til at møde op på generalforsamlingen.

Created By
Frank Lundgren
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.