Vandstærene ved Rådvad. Livet ved floden

Vandstæren yngler i det meste af Skandinavien, i Storbritannien, Syd og Mellemeuropa og østpå til Centralasien.

I Danmark er den meget sjælden som ynglefugl, hvilket skyldes, at der kun findes få klare vandløb med god strøm og stenet bund, som er artens foretrukne fødesøgningsted. I det nordlige Skandinavien yngler arten gerne på små afsatser i klipperne langs elvene.

Det anslås at der yngler under 10 par her i landet. Hovedparten af de fugle vi ser her er træk- og strejffugle som ankommer i oktober/november og returnerer til ynglepladserne i Skandinavien i løbet af marts/april.

Vandstæren bygger sin store, kugleformede rede tæt ved et vandløb. Reden er bygget af mos, og placeres ofte i et hulrum imellem sten eller træværk i broer. Den er monogame og hannen forsvarer voldsomt yngleterritorier. Men også uden for yngletiden forsvares territoriet ret så aggressivt imod artsfæller

Om vinteren ses vandstæren mere almindeligt, da de danske standfugle suppleres af fugle fra primært Norge og Sverige. Det vurderes, at den danske vinterbestand ligger på omkring 1000 fugle.

  • Mølleåen med vandstærens lille private biotop.

Vandstæren er trods navnet ikke en stær, men tilhører sin egen familie med fem arter, hvoraf kun en er repræsenteret i Europa. Vandstæren er dog på størrelse med en stær.

Den er en buttet, sort og brun fugl med karakteristisk hvidt bryst og kort og vippende hale

Som noget enestående blandt spurvefugle dykker den efter sin føde. Den lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. Vårfluelarverne suges hele efter at deres hus er fjernet.

Vandstæren dykker altid mod strømmen for at få neddrift, og den kan også finde på at gå på bunden ved fødesøgning! Ud over insektlarver spiser vandstæren snegle, orm, tanglopper og i sjældne tilfælde småfisk. Den er en god indikator for rene vandløb, da dens fødegrundlag forsvinder ved forurening.

Beskrivelse af vandstærens levevis er hentet, udformet og fremstillet med oplysninger og inspiration fra

DOF hjemmeside side: http://dofbasen.dk,

og fra

Fugl og Natur: http://www.fugleognatur.dk.

Se mere om vandstæren på disse sider.

Credits:

Allan Kierulff - Photography. Se flere og andre billeder på: www.allan-kierulff.dk/

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.