นายพชรพล กมลานนท์ PHODCHARAPOL KAMALANON 570112010106

ชื่อเล่น โฟล์ค

เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2538

ราศี เมถุน

กรุ๊ปเลือด O

ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ลักษณะนิสัย เงียบ สุขุม ร่าเริงบางเวลา ยิ้มเก่ง เฟรนลี่

หนังสือ เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ เเละขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวางด้วยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ ทั้งในด้าน เเนวคิด ทฤษฎี ระบบราชการ องค์การ นโยบายสาธารณะเเละรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.