Loading

Nieuwsbrief basisschool De Hobbit juni 2021

Beste ouders,

Welke juf of meester krijgt mijn zoon of dochter volgend jaar? Die vraag komt zo tegen het eind van het schooljaar naar boven. Wordt het een juf? Wordt het een meester?

Het team van De Hobbit is compleet. Dat kan ik niet voor alle scholen van PROO zeggen en ook de verhalen van de scholen in een paar grote steden zijn zorgelijk. Ik hoor geluiden van scholen die na de zomer klassen gedeeltelijk onderwijs gaan aanbieden, omdat er geen leraren gevonden kunnen worden. We vergeten haast dat er een leraren tekort is. Ook het directeuren tekort loopt hard op. En er wordt al nagedacht over constructies om interne begeleiders te verdelen over meerdere scholen omdat ook deze expertise dun gezaaid is. De kwaliteit van het onderwijs in Nederland staat onder druk. Voor u misschien een beetje ver van uw bed, maar voor mijn onderwijshart blijven dit pijnlijke berichten. De kwaliteit van het team is van invloed op de kansen van elke leerling. Er zijn leerlingen in Nederland die we te kort doen. Door de drukte bij de aannemers moeten mensen langer wachten op de uitvoering van een verbouwing. Dat is vervelend. We hebben momenteel ook leerlingen in Nederland die iets langer moeten wachten op goed onderwijs. Dat is schadelijk. Hoe zijn we in Nederland in deze situatie gekomen en hoe komen we er weer uit?

Op De Hobbit werken we met een sterk team waarbij ieders talent en specialisme bijdraagt aan sterk en kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. Dat is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. We boffen met elkaar! Een sterk team maakt elkaar sterker. Dat is de chemie binnen de schoolmuren van De Hobbit. Een rekencoördinator die van waarde is voor het rekenonderwijs binnen de totale organisatie PROO, een leescoördinator die door andere scholen om hulp wordt gevraagd als er interventies nodig zijn en een interne begeleider die in nagenoeg elke werkgroep op stafniveau van de organisatie PROO wordt gevraagd. Alle leraren van De Hobbit zijn ook voor andere scholen van PROO interessant (maar ze blijven op De Hobbit) en zo zijn we omgekeerd ook interessant voor leraren van PROO die wel eens op een andere school willen werken. Je gunt elke school deze situatie. Elk kind verdient dit. Ik ben er trots op dat we van betekenis kunnen zijn voor uw kind (eren). U kunt ook volgend schooljaar op ons rekenen.

Technolab in de school

Hieronder foto's van groep 4 en groep 5 als echte techneuten in de weer met stekkertjes en snoertjes.

De leerlingen keken uit naar het Technolab. In sommige klassen waren de leerlingen de dagen aan het aftellen. Eén keer per jaar vragen we het Technolab uit Leiden om bij ons op school een gehele week techniekaanbod te verzorgen. Naast de projectlessen techniek die gedurende het schooljaar worden aangeboden is het technolab in de school echt het neusje van de zalm. Dit jaar was het thema: Dieren. Een fantasiedier ontwerpen is leuk om te doen. Zodra dit dier ook kan kwispelen of zelfs kan lopen dan wordt het dier van wc-rollen en ander verpakkingsmateriaal ineens een wonder. U kunt zich het enthousiasme van de leerlingen voorstellen.

Hieronder onze groep 2 leerlingen aan de slag met rijdende blauwe robotjes en het programmeren van een vierkant blokje dat kan rijden.

Een stukje achtergrond

Er is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Over het belang van aandacht voor de vaardigheden lijkt brede overstemming te bestaan. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e-eeuwse samenleving wordt het belangrijk gevonden de vaardigheden een plek te geven in het onderwijs. (bron: SLO)

Op De Hobbit zetten we de methode Faqta en het projectmatig techniekonderwijs in om het ontwerpend en onderzoekend leren van leerlingen te stimuleren. Onze wereldoriëntatie-methode Faqta laat leerlingen leren binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur vanuit een onderzoekende houding en biedt in het werkboekje van de leerlingen regelmatig proefjes of ontdekopdrachten aan. Het aanbod van het technolab is een verdieping op het aanbod van de methode Faqta. Deze koppeling zorgt voor een optimale relatie tussen alle 21ste eeuwse vaardigheden ( kritisch en creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering). Hiermee kan gezegd worden dat de school sterk en modern aanbod heeft ontwikkeld voor het onderzoekend en ontwerpend leren van leerlingen, waaraan ze ook nog eens veel plezier beleven.

Hieronder foto's van onze groep 6 leerlingen in de ontwerpfase.

Schoolplan

Een school is in beweging. Wie er wel eens op een school heeft geholpen met een activiteit merkt in de school de dynamiek op. Leerlingen verwonderen zich dagelijks, zij helpen ons na te denken over wat we doen en waarom. Elke 4 jaar stelt een school een koers vast. Deze koers geeft richting en voorkomt dat de school teveel hooi op de vork neemt of vergeet mee te gaan in relevante ontwikkelingen om toekomstbestendig onderwijs te blijven bieden. Onze koers voor de komende 4 jaar (2021-2025) is: Oog voor Talent.

We gaan het ijverige en sociale karakter van de school inzetten binnen onderwijsvernieuwingen, waarmee we de ruimte voor de talenten van de leerlingen vergroten. Het vakdocenten aanbod voor de kunstzinnige disciplines (muziek, tekenen, dans, etc.) is hier een voorbeeld van. Ook de deelname aan het museumdebat vraagt om talent in luisteren en spreken, de kangoeroewedstrijd is voor de leerlingen met een talent rekenen, het optreden van de leerlingen tijdens “op ’t podium” (helaas dit schooljaar niet mogelijk vanwege Corona richtlijnen) is ruimte geven aan talent theater, bij techniekaanbod komen onze programmeurs en ontdekkers tot hun recht, de moestuin is genieten voor de leerlingen met groene vingers en bij het Engelse aanbod zie je onze talenten met een talenknobbel uitblinken. Zo zijn er nog meer activiteiten te bedenken waarbij het talent van leerlingen de ruimte krijgt. Als activiteitenrijke school zien wij hier kansen die nog niet zijn benut.

Tevens hebben we hoge ambities gesteld op het cognitieve vlak. Op De Hobbit leggen we voor onszelf de lat hoog in het aanbod van sterk en kwalitatief goed onderwijsaanbod rekenen, lezen, spelling/taal en begrijpend lezen. Dit werd bevestigd in het thema-onderzoek van de inspectie, waarin geconcludeerd werd dat we hogere resultaten met onze leerlingen bereiken dan op basis van de schoolweging verwacht zou worden. Het kernteam zorg (interne begeleider, rekencoördinator, taalcoördinator en gedragsspecialist) heeft mooie plannen voor de komende jaren. Daar gaan alle leerlingen van profiteren.

Het volledige schoolplan 2021-2025 is vanaf volgende week te vinden op de website van de school.

Groep 7 wint museumdebat

Onze groep 7 heeft meegedaan aan het Leids museumdebat. De leerlingen hebben deelgenomen aan 2 debatten. Ze namen het op tegen leerlingen van Visser ’t Hooft (1ste en 2de jaars voortgezet onderwijs) en ze namen het op tegen leerlingen van het Rijnlands lyceum (brugklassers). Er was een zichtbaar lengteverschil tussen onze groep 7 leerlingen en de tegenstanders. Dat maakte het voor sommige leerlingen extra spannend.

Het onderwerp van het debat was onkruid. De leerlingen hebben van Miranda Verhaar van de Makers van morgen 4 lessen objectwijs aangeboden gekregen om zich goed voor te bereiden op het onderwerp. Tevens hebben ze 4 debatteerlessen aangeboden gekregen van Juf Zeynep van Jes Rijnland om de kneepjes van het debatteren onder de knie te krijgen. Debatteren is iets anders dan discussiëren. Het moeilijke van debatteren is dat als je vanuit je eigen mening “tegen” de stelling bent, maar je wordt ingedeeld in het team waarbij je “voor” de stelling bent dan zal je argumenten moeten verzinnen die tegen je eigen mening in gaan.

Een debat wordt beoordeeld op 3 aspecten: overtuigen, argumentatie en teamwork. Er nemen 6 leerlingen actief deel aan het debat. Achter elke leerling zit een buitenring speler die helpt met het opzetten van goede argumenten. De overige leerlingen van de klas zijn publiek. De Hobbit had het teamwork goed voor elkaar. Er was veelvuldig overleg tussen de 6 leerlingen die actief deelnamen aan het debat en er werd goed overlegd met de leerlingen van de buitenring. Het eerste team won glansrijk op alle 3 de aspecten. Die buit was binnen. Het tweede team kreeg het moeilijker tegen de leerlingen van Visser ’t Hooft. Ze lieten zich niet wegzetten. Voor het aspect overtuigen scoorden beide debatteams gelijk. De Hobbit kreeg uiteindelijk de zege in argumentatie en teamwork. En zo gingen de leerlingen met een gouden medaille naar huis. Wat een prestatie groep 7! Dat deze klas niet op zijn mondje gevallen is dat wisten we eigenlijk al wel. De overwinning is welverdiend.

Fonds1818 biedt groep 8 een theater aan voor de musical

Alle leerlingen in groep 8 studeren een musical in. Het uitvoeren van de musical is voor veel leerlingen de afsluiting van de basisschooltijd. Het meest bijzonder is de uitvoering voor de eigen ouders. Vanwege corona richtlijnen zijn er beperkingen in het toelaten van publiek. Dit is een knelpunt. Fonds1818 sprong in op deze situatie. Ze gaven scholen toestemming om subsidie aan te vragen voor de musicalopvoering van groep 8 in een echt theater. Een theaterzaal is ruim genoeg om de ouders te kunnen ontvangen en alle coronarichtlijnen in acht te nemen. Wat een uniek gebaar. De Hobbit heeft een aanvraag ingediend en deze aanvraag is goedgekeurd. Onze groep 8 mag de musical nu gaan opvoeren in theater Ins Blau in Leiden mét een licht en geluidstechnicus. Dat is nog eens een afsluiting.

Native speaker

Miss Brittany besloot al snel dat haar rol als native speaker moeilijker was dan ze vooraf had gedacht. Dit werd veroorzaakt door haar beperkte Nederlandse woordenschat. We hebben nu geleerd dat het van belang is dat een native speaker ook de Nederlandse taal beheerst. Leerlingen kunnen enkel in het Nederlands uitleggen dat ze iets niet goed begrijpen. Als de native speaker niet begrijpt wat ze zeggen dan ontstaan er bij beiden grote vraagtekens boven het hoofd.

Miss Antonella neemt het aanbod Engels voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 graag over. Ze komt na de zomervakantie elke vrijdag de lessen verzorgen. Tevens spreekt Miss Antonella ook vloeiend Spaans. Dus mochten we in de toekomst nog een uitstapje willen maken naar een tweede vreemde taal dan is ook dat te organiseren.

GVO Godsdienstig vormend onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft de opdracht om aan brede kennisdeling te doen op het gebied van levensbeschouwing (godsdienst). Meester Feike geeft in de groepen 5 en 6 godsdienstig vormend onderwijs waarbij hij verschillende geloofsovertuigingen in het zonnetje zet. Er is een verzoek ingediend bij zijn organisatie om de verschillende denominaties (geloofsovertuigingen) te laten behandelen door leraren levensbeschouwing binnen hun eigen voorkeuren. Voor volgend schooljaar betekent dit dat we het jaar in 2 delen verdelen. Elk deel staat een geloofsovertuiging centraal. Meester Feike begint met het delen van kennis en informatie over enkel het protestants christelijke geloof. In het tweede deel van het jaar komt juf Chaimae. Juf Chaimae deelt haar kennis en informatie over het islamitische geloof. Voor schooljaar 2022-2023 proberen we weer 2 andere leraren levensbeschouwing in te roosteren, zodat we 4 verschillende geloofsovertuigingen hebben belicht.

*Deze nieuwe aanpak is als pilot opgezet. Het blijkt de interesse van meerdere openbare scholen te hebben om niet 1 vaste leraar te hebben die alle geloofsovertuigingen bespreekt, maar juist verschillende leraren levensbeschouwing die vanuit hun eigen kennis en ervaringen praten. Mogelijk is het in de toekomst mogelijk om het schooljaar in 4 delen te verdelen, waardoor er 4 geloofsovertuigingen per jaar aangeboden kunnen worden.

De formatie

Ik houd u niet langer in spanning.

Rubriek actief leren

De leerlingen hebben zoveel plezier aan deze rubriek. Dit keer dus even meerdere klassen in het zonnetje.

Groep 3 lezen met Pop-its. Na elk woord mag je een bolletje indrukken. Wie leest zoveel woorden dat alle pop-its zijn ingedrukt?

Groep 4 aan de slag met taal en rekenen.

Groep 5 pakt het meten en de tafels aan

  • Do. 1 juli: schoolreisje groep 1 t/m 7
  • Do. 8 juli: wethouder komt langs op school
  • Ma. 12 juli: musical groep 8 voor ouders
  • Di. 13 juli: Jambo Afrika dag
  • Vrij. 16 juli: laatste dag voor de zomervakantie. Les tot 12.00 uur.

• De organisatie voor het eindfeest is gestart. Thema: Hawaï. De exacte datum in de laatste schoolweek volgt.

In de bijlage vindt u de nieuwe schoolkalender voor schooljaar 2021-2022. Ik vraag u de vakanties en vrije dagen in uw agenda op te nemen. Vanwege het korte schooljaar gaan de leerlingen nagenoeg alle dagen naar school. Let u goed op bij het plannen van vakanties of weekendjes weg. Uw kind komt alleen in specifieke gevallen in aanmerking voor een extra vrije dag.

Ik wil u bedanken voor uw aandacht voor de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Hobbit

Esther Veldt