Smrdljivka Cerknica, 17. 3. 2017

Že leta so tele živalice redne gostje pri nas. Še največ jih je jeseni, ko pridejo tudi v hišo. Pa ne vem, kako.

Ker so tako pogoste, sem se pozanimal na Googlu, katera vrsta bi lahko bila. Zagotovo so to stenice ščitarke. Nisem pa mogel ugotoviti, katera vrsta je. Še najbolj podobna je marmorirani smrdljivki, za katero pa pravijo, da je pri nas še ni.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.