Uitnodiging Bij Didier

Een gezond slaatje

Mijn dieet

Een zakkertje

Een specialiteit van Didier

Een fantastisch dessert! 😋

Koffie ? Of liever Irish koffie ?

Dank Didier voor die lekkere ontvangst, voor herhaling vatbaar 🙏

Didier , weet je wat mij opvalt ? Alles héél droog ......

Created By
Yvette Leyseele
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.