Nuorten polut Osuma-hankkeessa kehitetyt nuorten ohjauspolut Pieksämäellä

Monialainen työpajatyöskentely nuorten ohjauspolkujen kehittämisessä

Työpajat olivat todella hyviä, niissä keskusteltiin paljon ja työntekijät tulivat kuulluksi.
 • Työskentelyssä mukana neuvola, perheneuvola, terveyskeskuksen vastaanotto, mielenterveys- ja päihdepoliklinikka, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, yläkoulu, Pieksämäen toisen asteen oppilaitokset (lukio, Esedu, Seurakuntaopisto, Bovallius ammattiopisto), nuorisotoimi, Siilin työtoimintakeskus, ViaDia ry, Pieksämäen Kylät ry, Neuvokas toimintakeskus, paiste ry sekä Savon mielenterveysomaiset - Fin-Fami ry
 • Yksiköissä kuvattu omia sisäisiä toimintaprosesseja ja -malleja sekä työmenetelmiä kehitetty
 • Tarve monialaisten toimintaprosessien kehittämiseen, sillä nuorten haasteet isoja ja yksin toimiminen ei riitä
Nuoren elämässä on tunnistettava ne siirtymävaiheet, jossa tarvitaan enemmän tukea ja tehostettua yhteistyötä.
Työskentelyn lähtökohtana nuoren on oltava keskiössä ja omien asioidensa asiantuntijana aktiivisena toimijana.
Nuoria on ollut mukana työskentelyssä, mutta heidän äänensä olisi saanut tulla enemmän esille. Tuen tarpeessa olevia nuoria on vaikea saada osallistumaan.
Yläkoulusta toiselle asteelle siirtyvän nuoren prosessi

Pedagogisen ja opiskeluhuollollisen prosessin yhteensovittaminen tuen tarpeessa olevan nuoren kohdalla

Pedagogisen tiedon siirto

 • Tiedonsiirtolomake, jolla opiskelija ja huoltaja siirtävät opiskeluun vaikuttavia tietoja toiselle asteelle. Lomake antaa toiselle asteelle tietoa, jotta voidaan tukea opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Pedagogisen tiedon siirtopalaverit syksyllä oppilaitoksissa. Opinto-ohjaajat erityisopettajat ja ryhmänohjaajat tärkeässä roolissa.
 • Jos nuori ei hae yhteishaussa toiselle asteelle, on tehtävä nuorisolain mukainen ilmoitus etsivään nuorisotyöhön (paitsi pätevissä syissä, esim. sairaus).
 • Toisen asteen opinto-ohjaajat varmistavat, ovatko kaikki aloittaneet opinnot ja ottaa tarvittaessa yhteyttä nuoreen.

Opiskeluhuollollisen tiedon siirto

 • Monialainen opiskeluhuoltopalaveri koolle yläkoulun kuraattorin tai muun opiskeluhuollon työntekijän toimesta.
 • Palaveriin voivat osallistua nuoren ja/tai huoltajan lisäksi tarpeen mukaan esimerkiksi kuraattori, ryhmänohjaaja, opettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, opiskeluhuollon psykologi, sairaanhoitaja, nuorisotyöntekijä tai tukihenkilö.
 • Toisella asteella tehdään syksyllä terveyskysely, josta saatuja tietoja voidaan hyödyntää opiskeluhuollollisen tuen järjestämisessä.
Hankkeen myötä työntekijöiden tahtotila parantaa nuoren elämää on kasvanut. Nyt toimitaan nuoren ehdoilla, mikä on parasta nuorelle. Haluamme tehdä ennaltaehkäisevää työtä, ettei kukaan nuori pääsisi putoamaan.
Opintojensa keskeyttämistilanteessa olevan nuoren tukiprosessi

Riskien havaitseminen oppilaitoksessa

 • motivaation lasku, poissaolot, opinnot eivät etene
 • tilanteen arviointi (ryhmänohjaaja/opiskeluhuolto)
 • työnjaosta sopiminen

Monialainen yksilökohtainen palaveri

 • opiskelukuntoisuuden kartoitus
 • olemassa olevat ja uudet tarvittavat tukitoimet
 • suunnitelma, kun nuori keskeyttää opinnot tilapäisesti tai pysyvästi, vaihtaa opiskelupaikkaa, koulutuslinjaa tai eroaa oppilaitoksesta tai jatkaa opintojaan
 • tarvittaessa pyyntö palvelutarpeen arviosta sosiaalitoimeen
 • nuoren on tärkeää olla mukana kaikissa itseään koskevissa suunnitelmissa ja päätöksissä
Koulun kanssa tehtävä yhteistyö on nyt tiiviimpää. Monialainen yhteistyö on avannut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia.

Vajaakuntoiselle nuorelle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) yhteistyössä nuoren, hänen huoltajiensa ja tarvittavien asiantuntijaviranomaisten kanssa.

Tuen tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa otetaan huomioon kolmannen sektorin mahdollisuudet tuen tarjoajana ja sosiaalisessa vahvistamisessa.

Nuoren siirtymät palvelusta toiseen tehdään saattaen vaihtaen. Näin turvataan tiedon siirtyminen toimijalta toiselle nuoren ja hänen huoltajansa luvalla.

Tukiverkon ja palvelujen ulkopuolella olevan nuoren prosessi

Nuoren hyvinvointitapaaminen

Kokonaisvaltainen nuoren tilanteen kartoittaminen

 • hyvinvointitapaaminen on nuorelle mahdollisuus
 • nuorta tuetaan omien voimavarojen tunnistamiseen ja elämänhallintataitojen kehittämiseen
 • tarvittaessa nuori ohjataan sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arvioon ja kutsutaan koolle monialainen työryhmä
 • nuorelle tarjotaan mahdollisuutta terveydenhuoltolain mukaiseen terveystarkastukseen
Kaikilla tarvittavilla tahoilla on oltava tiedossa nuoren tilanne, tavoitteet sekä yhteinen päämäärä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen kuva nuoren tilanteesta.
 • Mahdollisuus nuoren uudelleen "tipahtamiseen" poistetaan, tuetaan nuorta kiinnittymään jonkun tuen tai palvelun piiriin
 • Koordinointivastuu pääsääntöisesti sosiaalityöllä, mutta sosiaalityön ja terveydenhuollon palvelut yhteensovitetaan
Moniammatillinen työskentely on vahvistunut hankkeen aikana. Nyt nuori saadaan nopeammin palvelujen piiriin. Kun huoli nuoresta herää, kuka tahansa voi ohjata nuoren palveluiden piiriin.
Työntekijöiden näkemyksiä nuorten ohjauspoluista
Me työntekijät olemme hankkeen aikana tutustuneet toisiimme ja toistemme työhön, monialainen työskentely on nyt sujuvampaa ja nopeampaa.
"ohjauspolku ja työnjako on selkiintynyt ja nuoren tilanteeseen puututaan entistä varhaisemmassa vaiheessa"
Selkeiden ohjauspolkujen myötä toiminnasta on tullut asiakaslähtöisempää. Nuoren tilanne tulee huomioitua laajemmin, kun nähdään yli "oman tontin".
"hankkeen tuoman työparityöskentelyn avulla nuorten ongelmiin pystytään vastaamaan entistä kokonaisvaltaisemmin"
Jotta hankkeen hyväksi koetut käytännöt tulevat pysyviksi toimintatavoiksi, tarvitaan sitoutumista ja käytäntöjen levittämistä. Myös esimiesten rooli on tärkeä, että työntekijöillä on lupa toimia "yli oman toimialueen rajojen".
"hanke on selkiyttänyt lain vaatimia prosesseja. Palvelutarpeenselvitys on juurrutettu prosessiin mukaan"
Yhteistyö parantaa mahdollisuuksia jatkaa siitä, mitä nuoren kanssa on aiemmin tehty.
"Jalkautuva työtapa on lisääntynyt hankkeen myötä. se näkyy konkreettisesti moniammatillisissa koulupalavereissa"
On tärkeää kertoa nuorille saatavilla olevista palveluista. Tiedottaminen sekä palveluiden markkinointi on palveluiden pysyvyyden edellytys.
"vaikka asiakaslähtöisyys on parantunut, nuorten näkökulma pitäisi saada entistä paremmin esiin. se on meille työntekijöille haaste"

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat:

Anne Bäck

Maija Kainulainen

Kaisa Kolkka

Anna-Leena Lehtola

Terhi Leskinen

Eila Väntti

Haastatteluissa mukana olleet:

Auri Saloranta, kuraattori

Marjo Tuunanen, sosiaaliohjaaja

Marjatta Väisänen, terveydenhoitaja

Heli Hollari, kuraattori

Piia Tenhunen ja Inka Karjalainen, etsivät nuorisotyöntekijät

Malla Laamanen, ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologi

Credits:

Created with images by smykcur - "streetwear street fashion girl" • KTDrasky - "Hope." • Kapa65 - "leaves branches canopy" • ovidiu_tudor - "Nature" • esiul - "plant nature live" • Wow_Pho - "yellow natural flower" • esiul - "plant nature live" • smykcur - "fashion street fashion black hair"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.