Norsk språkhistorie - av josefine Morstad

Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram til moderne norsk.

Landsmålet og riksmålet

Før i tiden ønsket alle at Norge skulle ha kun ett norsk skriftspråk. I første halvdel av 1900-tallet handlet derfor språkpolitikken i Norge om hvordan en kunne få de to målformene til å nærme seg hverandre. I 1907 ble mange danske former erstattet med norske i det i det som ble kalt "riksmålet". Stortinget vedtok en reform som gjaldt begge målformer. I 1929 ble det vedtatt at landsmålet skulle kalles Nynorsk. Riksmålet fikk navnet bokmål.

1930-tallet

Arbeiderpartiet hadde regjeringsmakt i Norge. Målet deres med språkarbeidet var at bokmål og nynorsk skulle gjennom språkreformer smelte sammen til en felles målform- samnorsk. Den samnorske språkreformen ble vedtatt i 1938 fikk mye kritikk.

1941-reformen

Denne reformen ble innført av Quislings regjering, den ble kalt Quisling-rettskrivningen. Hensikten var å rette opp i feil fra 1938-reformen. Denne fikk lite suksess og ble etterhvert fjernet etter krigens slutt.

1959-reformen

I 1952 opprettet Stortinget Norsk språknemnd for å normere norsk skriftspråk, med mandat å fremme tilnærming mellom målformene. Nemnda fremla i 1959 forslag til en ny reform av rettskrivingen i skolens lærebøker, kalt Læreboknormalen av 1959.

1960 til 2000

I denne perioden levde de to norske målformene fredelig side om side. Etterhvert kom det et forslag om å fjerne sidemålsundervisningen i skolen, som satte i gang debatten igjen.

Idag

Bokmål er idag uten tvil den dominerende målformen i Norge. Nynorsk har fremdeles en sterk posisjon på Vestlandet. I offentlig forvaltning er det krav om at de ansatte mestrer begge målformer.

Credits:

Created with images by cuneax - "norway norwegian flags"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.