Nena María Nov 16

Celebración ESO

Celebración Primaria (3º a 6º)

Procesión-Celebración Infantil e 1º-2º EP

Como xa e costume, os máis pequenos saímos en procesión coa Nena María.

Qué ilusión!!!

Cancións, flores, celebración,...

Un día perfecto!!!

Qué sorpresa! No comedor tamén foi festa, tarta casera de sobremesa!!!

E pola tarde ... "Juan ao cubo".

Uns "xóvenes" artistas que nos sorprenderon cos seus trucos de maxia.

Created By
Compañía De María - Ferrol Nov 2016
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.