Loading

Het Reglement van de rommelmarkt patersholfeesten zondag 11 augustus 2019 van 8 tot 16 uur

Toegankelijkheid

Heel de wijk Patershol maakt deel uit van het voetgangersgebied sinds april 2017.

Deelnemers kunnen dus geen gebruik maken van hun voertuig voor opbouw en afbouw van hun stand.

Op politiebevel is het Patershol (binnenstraten en Kraanlei) tijdens de Patersholfeesten om veiligheidsredenen niet bereikbaar per wagen.

Voorzie dus gepast materieel (kar, bakfiets, taxi...) en helpers om uw goederen naar en van uw standplaats te vervoeren.

Richtlijnen uitgevaardigd door de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren van Stad Gent

• Er mogen geen nieuwe producten verkocht worden op de rommelmarkt, enkel goederen gesleten door gebruik.

Tweedehands goederen mogen enkel op de grond te koop aangeboden worden.

Er kunnen controles gebeuren door de Economische Inspectie en/of de marktcontroleurs.

• Particulieren mogen enkel hun persoonlijke bezittingen verkopen die niet zijn aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met het oog op de verkoop. Dit wil zeggen dat hij enkel zijn overschotten, zijn zoldervoorraden kan verkopen. Omdat zijn zoldervoorraden en zijn overschotten niet onuitputtelijk zijn, moet zijn verkopen noodzakelijkerwijs occasioneel blijven.

• Professionele verkopers van curiosa moeten over een geldige leurkaart beschikken en zich identificeren met een bord op hun stand dat voor de klant zichtbaar is. Dit identificeerbord moet de volgende vermeldingen bevatten:

  1. Naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen rekening uitoefent of naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt.
  2. Firmanaam en/of handelsbenaming.
  3. De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, en indien de zetel van het bedrijf zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze gesitueerd is.
  4. Het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het identificatienummer dat dit vervangt wanneer het een buitenlands bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft.

Richtlijnen vanuit de organisatie die de rommelmarkt inricht - Kon. Dekenij Patershol vzw.

• Alle deelnemers aan de rommelmarkt moeten een aanvraagformulier indienen.

• Alle aanvragen voor deelname aan de rommelmarkt gebeuren uitsluitend online, via de website van de Kon. Dekenij Patershol, www.patershol.org, ten laatste op donderdag 1 augustus 2019.

• Bewoners van de wijk Patershol zullen bij voorrang een plaats toegewezen krijgen aan hun woning of zo dicht mogelijk bij hun woning. Bewoners die lid zijn van de dekenij en in het bezit zijn van een lidkaart 2019 nemen gratis deel. Inschrijven verplicht!

• Niet-leden, al of niet wonende in de wijk Patershol, betalen een bijdrage van 17 € per blok (straatlengte van 4 meter op toegestane diepte), vooraf te storten op het rekeningnumer: BE88 6711 1142 0941 – EURBBE99 van de Kon. Dekenij Patershol vzw - Gent, met de vermelding ‘rommelmarkt 2019’.

Er worden maximum twee blokken per deelnemer toegestaan of de breedte van het woonhuis.

• Coördinatiepunt Rommelmarkt: Trees Coene, dekenin:

Plotersgracht 14 - 9000 Gent

Tel: 0497/33 88 72

e-mail: dekenij.patershol@telenet.be

Straten die in aanmerking komen als staanplaats voor de Rommelmarkt zijn:

Drongenhof (DR) Kalversteeg (KA) Trommelstraat (TR) Rodekoningstraat (RK) Corduwaniersstraat (CO) Plotersgracht (PL) Vrouwebroersstraat (VR) Haringsteeg (HA) Zeugsteeg (ZE) Kraanlei (KR) Hertogstraat (HE) Sluizekenparkje (SP)

Wegens een werf zijn er dit jaar geen standplaatsen op Sluizekenskaai (SK).

• Deelnemers krijgen, na inschrijving en betaling, hun deelnamebewijs als PDF bestand via email toegestuurd, vanaf zondag 4 augustus.

Gelieve het standplaatsbewijs af te printen en mee te brengen naar de rommelmarkt om eventuele misverstanden snel op te lossen.

• Op het standplaatsbewijs is de straat en het nummer van de standplaats aangeduid (niet het huisnummer !).

Op de dag van de rommelmarkt zullen de standplaatsen op de grond afgebakend zijn en voorzien van het standplaatsnummer.

• De voordeur van de woningen moet vrijgehouden worden zodat de bewoners comfortabel in en uit hun woning kunnen.

• Opstellen rommelmarkt vanaf 7.00 uur. Aanvang rommelmarkt om 8.00 uur.

• Alle waren moeten op de grond aangeboden worden met uitzondering van de voetpaden (boordlijn) van de Kraanlei.

• Tenten, paraplu’s/parasols zijn verboden.

• Einde rommelmarkt om 16.00 uur en alles moet weggeruimd zijn uiterlijk tegen 16.30 uur!

• Op politiebevel worden voor de op- en afbouw géén voertuigen toegelaten binnen de wijk Patershol

Het standgeld wordt niet terugbetaald bij niet-gebruik van de toebedeelde standplaats.

De opbrengst komt ten goede aan de sociale werking van de Kon. Dekenij Patershol vzw.
De inrichter - de Koninklijke Dekenij Patershol vzw - is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

Credits:

Created with an image by MichaelGaida - "records vinyl music"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.