Nieuwsbericht 3 Team Bedrijfsbureau

In dit nieuwsbericht staan de volgende onderwerpen centraal: Personele ontwikkeling, ontvlechting inkoop- en contractmanagement, onze prestaties in 2016 en vooruitblik naar 2017, Jaarrekening 2016, vanuit de klant kijken naar de processen Jeugd en WMO, doorontwikkeling van de organisatie en de vooruitblik naar volgende week.

Philip

Personele ontwikkeling

Deze week zijn er verschillende sollicitatiegesprekken geweest, te weten kwaliteitsmedewerker jeugd en teammanager uitvoering. Voor de teammanager uitvoering hebben wij in principe een benoembare kandidaat geselecteerd. Hij krijgt nog wel een zogenaamd selectieassessment. Voor de kwaliteitsmedewerker jeugd waren er twee benoembare en sterke kandidaten. Wij hebben gekozen voor mannelijke kandidaat. Dianne heeft een stevige griep te pakken en in overleg met Desiree Tulling (ondersteuning backoffice WMO) heb ik afgesproken dat zij maandag haar werkzaamheden vanuit thuis hervat. Hugo en ik gaan de komende periode in gesprek om te kijken of en welke mogelijkheden er zijn om gelet op een aantal specifieke zaken eerder dan zijn pensioengerechtigde leeftijd (deels) te stoppen met uitvoeren van werkzaamheden.

Ontvlechting inkoop- en contractmanagement

Door Leeuwendaal is een proces geschetst hoe te komen tot de personele invulling in het kader van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Wij hebben maandag zelf inhoudelijk gesproken over een goede ontvlechting. Met team Strategie moet nog gesproken worden over het invullen van de regiefunctie bij de uitbestede regionale percelen. In zijn algemeenheid zie ik mogelijkheden om tot een goede ontvlechting te komen e.e.a. zoals eerder afgesproken met college/raad.

Prestaties 2016 en vooruitblik 2017

Met Berteke heb ik deze week gesproken over de prestaties die wij als team hebben neergezet. Opvallend is dat wij enorme stappen hebben gemaakt, dat is mooi om te zien. Tijdens onze teamdag op 26 januari kom ik daar op terug. De opgave voor 2017 is vooral te vinden in ons teamplan 2017. Deze is met de agenda voor ons laatste teamoverleg verspreid. De definitieve versie volgt nog.

De jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is een moment in de P&C-cyclus waarin de gemeente beschouwd of datgene wat we gepland had te doen, we ook werkelijk gerealiseerd hebben en tegen welke kosten. Dit proces loopt en kent uiteindelijk besluitvorming in de raad medio dit jaar. Aanstaande maandag is het laatste moment waarop rekeningen van 2016 nog geboekt kunnen worden. Met budgethouders wordt nagedacht over welke verplichtingen moeten worden opgenomen. Beleidsmedewerkers gaan de komende weken aan de slag om een concept toelichting te maken. Dit jaar gaan wij voor het eerst in de week van 6 februari een zogenaamde scrum-week organiseren. Met bedoeling om een relatief korte periode tot resultaten te komen. Voor een aantal (Berry, Dianne, Linda, Joris ) betekent dit veelal dat wij in deze week moeten helpen om te verklaringen op het gebied van financiën en inhoud te komen.

Kijken door de ogen van een klant

In de poging om de werkprocessen rond Jeugd en WMO zoveel mogelijk gelijk te trekken liepen wij aan tegen een verschillende inrichting in het zaaksysteem, met name wanneer start je een nieuwe zaak, een mutatiezaak en wanneer beëindigd je een zaak. Vanuit een meer praktische invulling is destijds e.e.a. ingericht, sinds die tijd zijn er ook meer mogelijkheden. Dit constaterende hebben wij afgesproken dat in klein comité nog eens met de ogen van klant te kijken naar deze processen en deze leidend te laten zijn om te voorstellen tot verbetering te komen. Denise is vanuit ons team de trekker.

Doorontwikkeling van onze organisatie

Afgelopen donderdag hebben directieteam/teammanagers kennisgenomen en gesproken over de plannen van onze gemeentesecretaris in 2017 en 2018 t.a.v. doorontwikkeling van onze organisatie. De al ingezette koers van verdwijnen van domeinen gaat in 2017 vorm en inhoud krijgen. Daarvoor moeten ook nog een aantal zaken verder worden uitgewerkt. Hans zal aanstaande maandag in het morgen begint nu café ook over praten.

Vooruitblik

Morgen begint nu café over doorontwikkeling, dit begint om 16.00 uur en is in de raadzaal. Ik zal daar een van twee debaters zijn. Zelf kun je ook een actieve bijdrage leveren. Met de betrokkenen gaan wij de dienstverlening van Zorglokaal evalueren. Dinsdag hebben wij op teamniveau het eerste maandelijkse voortgangsoverleg A3. Donderdag hebben wij onze team ontwikkeldag rond het thema gastheerschap, ik heb een sneakpreview gezien van het programma en ik heb er veel zin in!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.