Informatiebericht Team Bedrijfsbureau

In dit informatiebericht staan de volgende onderwerpen centraal: Personeel, Doorontwikkeling van onze organisatie en Projecten.

Philip

Personeel

Denise is weer voorzichtig gestart met het hervatten van werkzaamheden. We maken gebruik van extra ondersteuning door het inhuren van Annemiek als ervaren kwaliteitsmedewerker WMO. Zij blijft t/m eind van dit jaar.

De Sociale Recherche wordt vanaf 1 oktober 2017 versterkt met Elles, in eerste instantie tijdelijk. Elles loopt al ruim een jaar stage bij SR. Deze stage wordt omgezet vanaf 1 oktober 2017 t/m 1 april 2018 omgezet in tijdelijke ondersteuning vanuit team Leefomgeving.

Doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie

De gemeentesecretaris heeft jullie geïnformeerd over onze doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie. Een aantal belangrijke elementen wil ik nog eens noemen, deze zijn: de domeinen verdwijnen, de directie gaat bestaan uit 2 mensen (Hans en Frank). We gaan gebiedsgericht werken (Velp, Rheden, Dieren en centraal), onze inwoners centraal (blijft onze missie). We gaan experimenteren/werken met zelfverantwoordelijke teams (een aantal teams zijn al aangewezen, met zelfverantwoordelijke medewerkers) . We gaan werken met integrale doelen (doelen voor duurzame ontwikkeling, global goals for sustianable development). We gaan werken met minder teams (teams worden samengevoegd/verdwijnen). Er komt een nieuw team Strategie.

Voor ons team is er, net als voor het team omgevingsplannen en het Sportbedrijf een aanvullend onderzoek aangekondigd. De zogenaamde ABC-taken (advies, beleid en control) worden centraal georganiseerd. De nieuwe organisatievorm brengt verandering met zich mee. De te beantwoorden vragen bij het aanvullend onderzoek zijn: welke nu nog decentrale taken belegen we centraal, welke taken komen in aanmerking voor het onderbrengen bij de Connectie (of andere samenwerkingsverbanden), waar plaatsen we overige taken (niet specifiek bedrijfsvoeringstaken). Dit vraagt van ons: flexibiliteit, eigenaarschap en beweging. Ik geloof er in dat als dit goed wordt uitgevoerd wij onze missie nog beter waar kunnen maken.

Inmiddels hebben jullie een uitnodiging gehad om de film "I, Daniel Blake" te bekijken en er over in gesprek te gaan. Ik raad jullie aan dat ook echt te doen, ik vind het erg jammer dat ik dit mis.

Projecten

Waarschijnlijk is het jullie niet ontgaan, verschillende projecten hebben al resultaten opgeleverd of zijn niet gestart. Een paar belangrijke noem ik hier even. We zijn vorige week officieel gestart met het project Backoffice Jeugd, met als doel om vanaf 1-1-2018 deze taak weer zelfstandig uit te voeren. Ik heb Joris gevraagd als projectleider/kwartiermaker.

De komende periode zal er hard gewerkt worden om de privacy van onze inwoners nog meer te borgen en er voor te zorgen dat we voldoen aan de (Europese) wet- en regelgeving. Onder begeleiding van een extern bureau ga ik als opdrachtgever er samen met de hele organisatie voor zorgen dat we voldoen aan de regels op dit vlak en dus compliant zijn per 25 mei 2018.

Ook de voorbereiding voor het testen van I-samenleving als regiesysteem (ondersteuning van het proces toegang) zijn getroffen, vanaf september gaan we met zo'n 40 mensen testen. In de buurt van 15 november nemen we een besluit over I-samenleving.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.