แบบรายงานการเก็บข้อมูล มุมมองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทย

เสนอ

อาจารย์ นิติพล ธาระรูป

จัดทำโดย

นาย กษิดิ์เดช จาติ 590112010012

นางสาว จุฑาทิพย์ จวงจ่าย 590112010017

นางสาว พิมลพรรณ เพ็ญสวัสดิ์ 590112010020

นางสาว อรอนงค์ เด็ดเดี่ยว 590112010029

นาวสาว รัชดาภรณ์ จันทร์ดี 590112010042

นางสาว รอซีตา สาโระ 590112010158

นางสาว นุรมา หะยีกาบา 590112010160

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ PA 201

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อเสนอแนะ

1. ระบบราชการดีอยู่แล้วแต่บุคคลต้องปรับปรุง

2. พัฒนาผู้ที่รับราชการครู เลิกใช้ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์

3. ถ้ากิจกรรมการดำเนินงานต่างๆประชาชนตรวจสอบได้ จะทำให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากขึ้น

ภาพรวมในการสำรวจ

เขตดุสิต
บางบอน
ภาษีเจริญ

ตอบคำถาม

3.1 ท่านคิดว่า ประชาชนคิดเห็นอย่างไรในแนวทางการบริหารราชการไทย

= ส่วนใหญ่ประชาชนจะคิดถึง คุณครู ตำรวจ และทหาร และเป็นระบบที่ยุงยากและซับซ้อนมีทั้งขอดีและข้อเสีย สิ่งที่ประชาชนนึกถึงคือ ระบบระเบียบที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายระเบียบปฎิบัติที่เราควรปฎิบัติ มีการทำงานที่เป็นระเบียบแต่มีความล่าช้า และพูดจาไม่ค่อยสุภาพ

3.2 แนวทางการบริหารราชการไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร และข้าราชการควรมีทักษะใดเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต

= ระบบข้าราชการในอานาคต ควรมีการพัฒนาทางด้านภาษามากขึ้นและควรนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทำให้ระบบการทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ให้เป็นการพัฒนาแบบไทยแลน์ 4.0 และระบบข้าราชการควรมีทักษคือสามารถแก้ไข้เปลี่ยนแปลง ได้ตามยุคสมัยเพื่อที่จะรับมือกับทุกปัญหาในอนาคตได้

3.3 ขอให้ท่านนำขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์1 ขอบข่ายมาวิเคราะห์ว่าขอบข่ายสามารถอธิบายการบริหารราชการไทยปัจจุบัน

= ขอบข่ายของ รปส. กับสาขาวิชาจิตวิทยา คือ การบริหารงานภายในองค์การไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริหารมนุษย์ได้ ทฤษฎีจิตวิทยามีส่วนสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจของนักรัฐประศาสนศาตร์ในเรื่องของการทำความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในสถานะผู้ร่วมองค์การเดียวกัน วิชาจิตวิทยาจะช่วยให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาเรื่องคนของแต่ละคน เช่น ลักษณะของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานภายในองค์การ การดูพื้นฐานภูมิหลังของแต่ละคน หรือแม้กระทั่งการดูความปกติและความผิดปกติของแต่ละบุคคลในองค์การ การศึกษาพฤติกรรมของคนในองค์การจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำความเข้าใจต่อสภาพของบุคคลภายในองค์การได้ เพื่อที่ผู้บริหารจะสามารถหาวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3.4 การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

= การทำงานชิ้นนี้ทำให้รูั้ว่าคณะของเราไม่ได้มุ้งเน้นการศึกษาหาความรู้เพียงในห้องเรียนแต่ยังใหเนักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่และลงพื้นที่จริงเพืี่อที่จะได้รู้ระบบการทำงานของในแต่ระพื้นที่ และได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับควงามรู้เกี่ยวกับระบบข้าราชการว่าประชาชนนั้นมีความเข้าใจในระบบมากน้อยแค่ไหนได้รู้ถึงความต้องการและความรู้สึกของคนในพื้นที่ ว่าเขาต้องการอะไนขาดสิ่งไหนเขามีควงามพึ่งพอใจมากน้อยแค่ไหน กับการทำงานของระบบข้าราชการ และได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ได้รู้จักการแบ่งงานกันทำแบบจริงจังและได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคณะของเรามากยิ่งขึ้น

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.