Sharing for Life en bærekraftig utvikling av landsbyen Mlingotini i Tanzania

Organisasjonen Sharing for Life ble opprettet i 2015 på initiativ av Solfrid Gjengset. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og har organisasjonsnummer: 916290136.

Sharing for life er politisk og religiøst nøytral.

Formålet:

Sharing for life skal med respekt for lokal kultur og verdier, bidra til en bærekraftig utvikling av landsbyen Mlingotini i Tanzania -med særlig fokus på den lokale skolen.

BAKGRUNN: Før organisasjonen formelt ble startet drev hotellet Bomani Beach som er eid av Solfrid et betydelig hjelpearbeid som også har blitt støttet av hotellets gjester. Det var imidlertid et behov for å skille hjelpearbeidet fra hotelldriften, ikke minst på grunn av krav til en slik organisasjon og registrering i frivillighetsregisteret

Solfrid Gjengset, initiativtager og hotelleier

Siden etableringen har organisasjonen mottatt midler fra ulike bidragsytere for å kunne bidra i større målestokk. Et av de store og viktige prosjektene som har stått litt på vent er rehabilitering av skolen. Deler av bygningsmassen er ikke lenger mulig å benytte til skoleformål, og det betyr at enkelte klasser har opptil 80 elever i samme klasserom. Det er til sammen 450 elever og 11 lærere på skolen.

Sharing for Life ønsker nå å gjøre et løft for å gjennomføre denne renovasjonen, men det følger også flere oppgaver med dette prosjektet da infrastrukturen ikke er tilrettelagt for et slikt prosjekt. Vi har gjennomført møter med skolens rektor og skolestyret som har fått komme med sine prioriterte ønsker.

Rektor ved Primary School i Mlingotini

Vi har fått med en lokal ressurs - Mr.Kamotta som skal fungere som prosjektkoordinator og i tillegg være bygningsfaglig og økonomisk rådgiver for prosjektet. Han har lang erfaring som rektor ved en fiskeriskole noen kilometer lenger nord. Han kom inn som rektor etter at skolen som opprinnelig ble bygget av Norad hadde ligget nede med betydelig forfall i noen år. Hans arbeide for å få skolen opp i nåværende tilstand vitner om stor faglig dyktighet og ikke minst en lokal kunnskap om hvordan slike prosjekter skal styres med et bakteppe av lover, regler og lokalbefolkningens kultur og verdier.

Mr. Kamutta - rektor på FETA Fishery-school
Prosjektaktivitetene som skal gjennomføres er:

Opparbeide og utbedre vei fra kommunesenteret til skolen så bygningsmateriell kan kjøres frem til byggeplassen

Vann til byggeplass og skole

Elektrisitet til byggeplass og skole

Toaletter til bruk på skolen

Renovering av bygningene

Gjerde rundt skoleplassen for å forhindre gjennomfart av kjøretøyer

I tillegg til forbedring av det rent fysiske miljøet så har vi sammen med rektor blitt enige om at en oppgradering av lærerstaben er viktig - og vi har et ønske om å få til et engelskkurs for lærerene, samt lærerutveksling/ vennskaps-skole i Norge for inspirasjon og kunnskapsoverføring.
Det finnes nærmest en uendelig rekke andre behov som vil være en fase 2 - avhengig av tilgjengelige midler. Det er også viktig at det settes av og samles inn midler til løpende vedlikehold da det er stor slitasje på skolen og et krevende klima for både metall, tre og betong fordi landsbyen ligger i nærheten av havet.

Her kan du lese om hva Sharing for Life har gjort så langt:

 1. Pulter til alle: I 2007 fikk 90 elever pulter og slapp å sitte på sandgulvet - takket være generøse hotellgjester.
 2. Kulturutveksling : En skoleklasse i Norge var brevvenner med en klasse i landsbyen. Bilder av barn som lekte i snøen gjorde inntrykk og det ble et gjensidig glimt inn i en ukjent verden
 3. Satt i gang og støtter fortsatt førskolen (5-6 åringer)
 4. Klasserommet til førskolen var nedslitt og barna satt rett på sand. Takket være hotellgjester med stort hjerte ble rommet renovert og fikk møbler - og til og med dør og vinduer!
 5. Førskole - Det er et ønske om at barna kan gå på førskole 1-2 år før de starter den ordinære skolegangen. Foreldrene må betale lærerens lønn - det utgjør 2000 TZS i måneden pr. barn (Ca. 1,2 USD) For de som ikke har råd til dette betaler organisasjonen halvparten av foreldrebeløpet, og førskolelæreren får også ett fast beløp i tillegg til foreldrenes bidrag. Det er derfor viktig å ha bidragsgivere som kan hjelpe med faste beløp.
 6. Sharing for life har rustet opp lærerverelset med nye møbler
 7. Rektors kontor er renovert med midler fra fondet
 8. Det er bygd et hus til lærerene som ble nesten ferdigstilt av landsbyens ledelses. For å komme helt i mål bevilget Sharing for life resterende midler.
 9. Kvinner i arbeid - Ved å bidra til at kvinner tjener egne penger sikrer man at inntekten kommer familien til gode. Sharing for Life har gitt flere kvinner mulighet for å starte inntektsgivende arbeide slik som brødbaking, jordbruk, bruktbutikk, parfymeri og systue.

ERFARINGER

Vi får erfaringer underveis og ser at det er viktig å gjøre gode avtaler som sikrer forretningene. Et initiativ ble oppløst fordi en utleier krevde mere leie da han skjønte at kvinnene tjente bra med penger.

Derfor har Sharing for Life på nye prosjekter gått inn som leietaker på vegne av de vi skal hjelpe- med skriftlig avtale som vi selv har utformet. Vi har også laget avtale med kvinnene om at utstyr som vi kjøper inn er vår eiendom slik at det går tilbake til Sharing for Life hvis initiativet av en eller annen grunn opphører.

Sharing for life vurderer å bygge en egen bygning med frames som kan benyttes av våre prosjekter, men det har foreløpig ikke prioritet.

Bildet vise en halv-ferdig bygning med frames - Bygninger blir påbegynt og når pengene stopper blir bygget stående til det kommer mer penger inn..... Derfor kan utbygging og nybygging ta opp til flere år.

FAKTA OM LANDSBYEN MLINGOTINI - TANZANIA

 • Kyst- og landbruksområde ca. 56 kilometer nord for Dar es Salaam og 15 km syd for Bagamoyo
 • Landsbyen består av enkle hus bygget av leire eller murblokker. Gulv er vanligvis sand eller jord, noen få har strøm.Måltidene tilberedes utendørs på bål eller ovner med trekull. Vinduene har ikke glass, og takene er av makuti - kokospalme-blader
 • 3000 innbyggere med en enkel helsestasjon og flere moskeer
 • Hovedinntekten kommer fra fiske og jordbruk, det er noen få enkle forretninger, "barer og restauranter".
 • Kommunehus
 • Barneskole med ca 540 elever - mer enn 80 pr klasserom.
 • Kultur: Det er noen lokale kinoer som består av en TV og en videospiller. Det finnes et lokalt band som spiller Afrojazz - selvlærte og på delvis hjemmelagede instrumenter. Mlingotini Sanaa Group - Tradisjonell dans og sang har etter hvert blitt meget dyktige og opptrer regelmessig på hotell Bomani Beach.
 • Turisme: Det finnes kun ett hotell - Bomani Beach Bungalows
 • Infrastruktur: Områdene nord for Dar es Salaam er under utvikling, og det er planer om å forbedre veiforbindelsen mellom Dar es Salaam og Bagamoyo ytterligere. Det har også vært snakk om å anlegge en dypvannshavn nord for Mlingotini. Mobiloperatørenes kamp om kunder har gjort mobilnettet bedre i de seneste årene, og håpet er at dette vil fortsette slik at telekommunikasjon kan tas mer i bruk.

Det er stadig politiske skifter som gjør det usikkert hvordan utviklingen vil foregå videre, og initiativer tatt av en statsleder kan ofte få helt annen prioritet under et annet politisk styre. Rammebetingelsene for forretningslivet er også stadig skiftende, og selv om det er gjort grep for å stoppe korrupsjon er det fortsatt mange som krever ekstra godtgjørelse for å utføre sin vanlige jobb - i alle lag av samfunnet.

Sharing for Life har nulltoleranse for korrupsjon.
Thanks a lot for your support right now: Account number: 2801 40 2832 Account name: SHARING FOR LIFE Swift: SPSONO22
Created By
Elsa Grimsmo
Appreciate

Credits:

Created with images by Mister-Mastro - "2012 07 21 Nordstrand - 62"Per Kristian Johnsen - Elsa Grimsmo

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.