AbracadabrA!

Hi havia una vegada un mag que deixava totHom bocabadat. Els seus trucs eren espectaculars!
Allà on anava feia aixecar al públic de les cadires, aplaudien tan i tan fort, que les mans se'ls hi quedaven vermelles com maduixes, com cireres... Era capaç de tirar un caramel enlaire i quan baixava ja n'hi havia deu. Convertia un paper blanc en globus de coloRs, dels pals en feia flors, i de les pedres xocolata, Però, tenia un gran problema.
No aconseguia que del seu barret en sortís un conill blanc. alguna vegada n'hi havia sortit un de gris, però, no era el mateix. Havia provat totes les combinacions de paraules màgiques possibles. La vareta, l'havia canviat cent vegades, més llarga, més curta, més ample, méS estreta... I res de res
un dia, quan el mag va ficar la mà al barret, de cop i volta, va notar que l' agafaven mol fort de cop...zzzzup! va desaparèixer.
Va caure de cul al costat del conill, a un lloc molt extrany, Ell, el mirava fixameNt i amb cara de pocs amics li va dir: A tu t'agrada que et tíbin les orelles? DonS a nosaltres, els conills tampoc! Gens ni mica!
El mag, avergonyit, li va preguntar: però, conill, on m'has portat? T'he portat al lloc d'on ve la màgia, i si em proMets que no intentaras tibar-me més les orelles t'en ensenyaré Tots els secrets! El mag, no s'ho va pensar ni un segon; i taNt que si! va dir.
I Des d'aquell dia, el conill blanc i el mag, es van fer Molt amics, I sempre que podien, anaven junts al lloC mÀgic de dins el barret, per descobrir trucs nous, cada cop mÉs i mÉs divertits!
...i tots dos, van viatjar de poble en poble i de ciutat En ciutat, i a tot arreu on anaven, triomfaven!
Created By
Antònia Molera
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.