Moj page storie Božić u školi

Ovo su prekrasni supići u holu škole

Ovo su prekrasni stupići u holu škole

Dobro došli u naš Luna park

Učenici su napravili i Luna park

A ovo su zadovoljna lica naših učenika!

Sretan Božić svima!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.