Arbeid i friske timer recycling HOS kirkens bymisjon

- Det å få en ny sjanse, selv om samfunnet gir meg uføretrygd, er med på å skape en ny virkelighet for meg. På Recycling er jeg ikke gitt opp, og arbeidet gir meg fokus, vilje og håp.

Hanne har plass på Recycling som er et tilbud for personer som ønsker en tilnærming til arbeidslivet, men som ikke er klar for arbeidsrettet tiltak riktig ennå. Deltakere får et tilbud om aktivitet, som vi vet at mange ønsker, for å kunne nærme seg arbeidslivet og bygge opp en arbeidsevne. Dette kan bli en myk start for personer som per i dag ikke er i jobb. Det er mye livskvalitet i å ha en arbeidshverdag deler av tiden.

- Det tok meg noe tid å forstå at dette var en arbeidsplass der man kunne puste. Tidligere erfaringer i livet gjorde at det tok tid å senke skuldrene. Det jobber jeg med ennå, og det er det rom for. Her har vi tid.

Her kan deltakere få kjenne på arbeidsglede og mestring, i et tempo og med oppgaver som er tilpasset hver og en.

- Recycling gir meg mulighet til å gå videre i mitt eget tempo. Jeg får anledning til å bygge opp en indre drivkraft, uten at noen puster meg i nakken. Her er det fokus på det friske, og her blir jeg sett på som ressurs.

På Recycling inngår deltakere en kontraktfestet avtale. Noen har en lang horisont med tanke på engasjement, mens andre har en kort horisont. På Recycling fanger vi opp deltakere som havner i mellomrommene, som ikke er berettiget arbeidsrettet bistand fra det offentlige. Det kan være personer som trenger mer tid enn det er plass til i det offentlige systemet.

På Recycling kan deltakerne få være på sykkelverksted, tekstilverksted eller ved andre egnede tiltak hos Kirkens Bymisjon.

- De friske timene jeg har kan brukes, og friske timer sprer om seg, sier Hanne. - Mestring gir mer mestring, som igjen løfter energien. Og som igjen sprer seg til andre arenaer i livet mitt. Jeg blir gitt håp og kan lettere formidle håp til andre.

Har du lyst på mer informasjon om Recycling, eller om tilrettelagt arbeidspraksis hos Kirkens Bymisjon? Ta gjerne kontakt med leder for Recycling Torolf Myklebust (mobil 99 16 13 18), eller leder for Kirkens Bymisjon arbeid Bård Aulin (mobil 95 90 95 07).

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.