Arbeid i friske timer arbeidstiltak i kirkens bymisjon

- Det var Nav sitt kvalifiseringsprogram som førte meg til Pedalen, og det har jeg ikke angret på en dag. Nå håper jeg å få en fot innenfor i bransjen når våren kommer! Jeg er motivert og lærevillig, sier en av deltakerne på vårt arbeidspraksistiltak.

Mange står utenfor arbeidslivet, men ønsker seg inn. Kirkens Bymisjon legger daglig til rette for at mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet skal ha noe meningsfullt å gå til. Overalt hos oss treffer du personer som ønsker å bidra. Som har noen eller noe som venter på dem – en arbeidsoppgave, et fellesskap eller et prosjekt. Her kan de få kjenne på arbeidsglede og mestring, i et tempo som er tilpasset hver og en.

- Jeg tror ikke det er mange andre steder jeg ville fått så mye ansvar som jeg har fått her. Det gjorde meg bevisst på at jeg måtte komme meg på jobb, for de trengte meg, sier en av våre deltakere.

Kirkens Bymisjon i Bergen tilbyr arbeidspraksis på sykkelverksted og på kreativt verksted der det produseres blant annet tekstiler, såpe og andre artikler. Vi legger daglig til rette for at mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet skal ha noe meningsfullt å gå til. Vi gjør det i kraft av å være en liten tiltaksarrangør for NAV, men og som en stor aktør og bruker av frivillig arbeidskraft. Nær sagt overalt i organisasjonen treffer du personer som ønsker å bidra. Som har noen eller noe som venter på dem: en arbeidsoppgave, et fellesskap eller et prosjekt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.