คริสต์มาสที่อาสนวิหารฯ Christmas at the cathedral

ละครคริสต์มาสก่อนพิธีมิสซา (Nativity show before mass)

ซานตาคลอส 2016 (Santa Claus 2016)

เทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี (Season of Joy)

บรรดานักแสดงจากหลากหลายชั้นเรียน (actors and actress from various grade levels)

พร้อมโชว์พลังเสียงร้องเพลงคริสต์มาส (also the Christmas carols)

นักดนตรีเบื้องหลังความสำเร็จ (musicians behind the success)

พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธีกับบทเทศน์แห่งการแบ่งปัน ปีนี้พระคุณเจ้าเน้นเรื่องการช่วยเหลือชาวนาในสังฆมณฑลโดยการช่วยนำข้าวไปจำหน่าย (Bishop Joseph Chusak Sirisut who presided the ceremony with the homily on sharing; this year he focused on helping farmers by offering channel to distribute rice.)

คณะนักร้องหลักของอาสนวิหารฯ (นักเรียนบ้านแมรี่โฮม) และนักดนตรีประจำ มาสเตอร์ยงยุทธ (Main choir of the cathedral (Mary's home boarders) and the musician; Master Yongyuth)

ช่วงรับศีลคณะครูชาวฟิลิปปินส์ร้องเพลงคริสต์มาส (During Eucharist Filipinos teachers perform Christmas songs)

จบพิธีด้วยการจูบพระกุมารของพระสังฆราช (End of the ceremony by kissing the infant Jesus of the bishop)

และอุปสังฆราช (คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์) เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ (followed by Vicar general, Fr. Somchai Phongsiriphat, parish priest)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.