Atom Alex Bernal

Model Atòmic de Dalton

La imatge de l'àtom exposada per Dalton en la seva teoria atòmica , per explicar aquestes lleis, és la de minúscules partícules esfèriques, indivisibles i immutables.

Model Atomic de Thomson

D'aquest descobriment va deduir que l'àtom devia ser una esfera de matèria carregada positivament, en l'interior estaven incrustats els electrons.

Model Atomic de Rutherford

Va deduir que l'àtom havia d'estar format per una escorça amb els electrons girant al voltant d'un nucli central carregat positivament.

Webgrafia

Pagina web 1

Pagina web 2

Pagina web 3

Created By
Alex Bernal Tirado
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.