หนังสือ E-book การเกษตรเชิงพหุภารกิจ

ประวัติส่วนตัว

นายทศพร แก้วล้อม

  • ชื่อเล่น ขนุน
  • วันเกิด 6 พฤษภาคม 2539
  • อายุ 20 ปี

ข้อมูลการศึกษา

  • อนุบาล1 - ประถม6 รร.บานห้วยยาง
  • มัธยม 1- 6 รร.ประจวบวิทยาลัย
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรฐปรศาสนศาสตร์ สาขารัฐระศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมกับคณะ

  • กิจกรมรับน้องคณะและมหาวิทยาลัย
  • เข้าร่วมการฟังบรรยาต่างๆของคณะที่มีการจัดขึ้น
  • เป็นตัวแทนนักกีฬาคณะเข้าร่วมการแข่งขนกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

แนะนำหนังสือ

ลิงค์หนังสือ E-book

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/item.php?id=20170037

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.