Grand Canyon National park

hallo

De Grand Canyon is een Natonale Park in het Noorden van de staat van Arizona.

Die natuurfenomeen werd gedurende 17 miljoen jaar gevormd door een combinatie van tektonische activiteit en de eroderende werking van Coloradorivier.

Credits:

Created with images by ahisgett - "Desert View Grand Canyon 3" • ahisgett - "Grand Canyon 3" • Moyan_Brenn - "Grand Canyon" • Moyan_Brenn - "Grand Canyon" • ahisgett - "Grand Canyon Evening 2"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.