Loading

Hest og ungdom Kan hesten gjøre en forskjell?

Kan hesten gjøre en forskjell? Ungdomstiden kan være utfordrende på flere måter.

Mange ungdommer har erfart at hesten gjør en forskjell. Hva er det med hesten og miljøet rundt som gjør at mange opplever dette?

Spørsmålsstillingen berører flere fagområder. Du vil ikke finne alle svarene her. Denne siden er ment å være et supplement til forskningslitteratur om temaet hest og ungdom.

Video 1. Hest og ungdom - Introduksjon. Denne videoen gir en kort oppsummering av innholdet på denne nettsiden. Ungdom møter store utfordringer i hverdagen. Mange finner glede i å være i et hestemiljø.

Video 2. Hilde Hauge - Forskning på hest og ungdom. Videoen formidler forventninger og foreløpige erfaringer fra forskningsprosjektet ”Hestens effekt på ungdoms mestringsfølelse og sosiale kompetanse". Vinklingen er forskningsprosjektets utvikling sett fra forskerens ståsted, metoder og foreløpige erfaringer. Innklippsbilder viser interaksjon mellom hest og ungdom. Ungdommene i videoen er med som statister, og deltar ikke i prosjektet.

Video 3. Magni og Leon. Magni Hveem ble lam etter en ryggoperasjon i mai 2008. Hun var da 17 år. Fjordhesten Leon hadde hun kjøpt to år tidligere. Leon ble en viktig motivasjonsfaktor i tiden etter operasjonen. Allerede 9 måneder etter operasjonen startet hun sitt første ridestevne. Det ble flere stevner utover sommeren, og hun deltok også i NM for funksjonshemmede. Hun har aldri lagt skjul på hvor mye hesten har betydd.

Video 4. Håvard Tjora - Hesten som pedagogisk redskap. Håvard er pedagog og har lang erfaring i arbeid med ungdom. I tillegg har han en bakgrunn fra hestemiljøet. I videoen oppsummerer han noen utfordringer for ungdom og hvordan hesten kan brukes som pedagogisk redskap.

Video 5. Elin Heistad - Sørum fritidsgård. Elin er daglig leder på Sørum fritidsgård. Hun har lang erfaring med hest, både som konkurranserytter og ridelærer. Hun er utdannet lærer og har studert idrettspsykologi. Videoen formidler hestefaglige aspekter. Vinklingen er krav til hest, utdanning av hesten, kompetanse hos tilbyder, Kvalitetssikring, mestring og begrensninger/muligheter.

Video 6. Sitater fra forskning på hest. I denne videoen kan man finne sitater med referanser fra norsk og internasjonal forskning.

Video 7 og 8. Ingela Lundin Kvalem - Utfordringer i ungdomstida, sosial kompetanse. Ingela er førsteamanuensis i sosialpsykologi og helsepsykologi, ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo. Ingela er kjent som og forsker og har utgitt en rekke bøker om temaet. I videoen gir Kvalem en innføring i begreper som selvfølelse, selvbilde, mestring og sosial kompetanse.

En takk til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for økonomisk støtte, og Hest og Helse for god oppfølging av prosjektet.

Samtidig er det på sin plass og rette en takk til Norsk Hestesenter og Universitetet for miljø- og biovitenskap for gode råd underveis i prosjektet.

Og vi må ikke glemme å takke alle ungdommene som stilte tålmodig opp til fotografering og filming.

Med vennlig hilsen

Øystein Bakken

Hilde Hauge Langeland

Created By
Øystein Bakken
Appreciate

Credits:

Øystein Bakken

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.