Loading

סיור צפון מרחב משותף מחזור ג 20-21.11.17, ב'-ג' בכסלו

:מטרות הסיור

היכרות עם מלחמת לבנון השנייה כאירוע מכונן ביחסי ממשל-חברה אזרחית
חשיפה לאתגרים והצלחות בשותפויות בין מגזריות
עבודה על האתגרים

יום ב', 20.11

06:30 יציאה מירושלים - מג'וינט ישראל

07:45 איסוף ממושב חגור

09:45 איסוף מתחנת הרכבת בכרמיאל

מבט לצפון - סקירה מרכס מתלול צורים 11:00 - 10:30

בליווי הסבר ושיחה עם עדי אלדר, ראש העיר כרמיאל

נסיעה למג'ד אל כרום 11:00-11:30

11:30-11:45 שותפיות בין מגזריות - MOONA

עם אסף ברימר, מנכ"ל ומייסד

שותפות מערכתית בפריפריה הצפונית - פורום רווחה באשכול בית הכרם 12:30 – 11:45

עם סמיחה עאלם, סגנית מנכ"לית האשכול | ואסעד ניקולא, מנהל מחלקת הרווחה בראמה

שיקום כלכלי אזורי כאמצעי לחוסן קהילתי 12:30-13:00

עם יוזמות פרויקט שמן הזית בגליל - ד"ר יפעת ראובני וסמיחה עאלם

[הסרטון הופק ע״י ושייך לאשכול בית הכרם]

13:00-13:30 נסיעה לראמה וביקור בבית בד - בכפוף לזמן ולפעילות המסיק

נסיעה לצפת 13:30-14:00

ארוחת צהריים בעמותת לבנות ולהיבנות 14:00-15:00

צפת אז והיום: מלחמת לבנון השנייה מנקודת מבט של החברה האזרחית 15:00-16:15

סיור + שיח

הפסקה 16:15-16:30

מלחמת לבנון השנייה מנקודת מבט מוניציפלית 16:30-18:00

עם אילן שוחט, ראש העיר צפת

18:00-20:00 הגעה למלון רות רימונים בצפת

קבלת חדרים והתארגנות + ארוחת ערב

20:00-20:15 יציאה לסיור עששיות

סיור עששיות, בליווי סיפורים נגינה ושירה 20:15-21:45

אלטרנטיבה במקרה של גשם - ערב גיבוש במלון 20:00-21:20

לילה טוב

יום ג', 21.11

ארוחת בוקר ופינוי חדרים 07:00-08:00

חיבורים של בוקר 08:00-08:30

עבודה על האתגרים 08:30-11:30

11:30-12:00 נסיעה למרום גליל

ביקור במרכז הגיל הרך במרום גליל 12:00-13:20

סיור ושיח עם לימור לב, מנכ"לית יעדים לצפון | ועם ענת סילפן, מנהלת המרכז

נסיעה למארג 13:20-14:00

ארוחת צהריים במארג 15:00 – 14:00

מארג; על המקום ועל אתגרים והצלחות בשותפויות עם הממשלה 15:00-16:00

רותי גופר, מנכ"לית כוכב הצפון

סיכום הסיור 16:00-17:00

נסיעה הביתה, עם עצירה והורדה לפי התחנות בהלוך 17:00

להתראות במפגש הבא
Created By
Tamar Tanami
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.