Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Tymor Gwobrau

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol i bawb. Mae Staff, myfyrwyr ac eraill wedi mynd tu hwnt ac uwchlaw er mwyn ymateb i’r pandemig, ac wedi gweithio’n ddiflino er mwyn sicrhau eich bod derbyn yr addysg orau posib. I gydnabod eu hymdrechion, ac i ddweud diolch wrthyn nhw, gallwch eu henwebu am Wobr! Rydym yn cynnal Gwobrau i aelodau staff, Landlordiaid, Cynrychiolwyr Cwrs a mwy! Mae’r cyfnod enwebu yn agor heddiw, felly am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Awards Season

The past 12 months have been tough for everyone. Staff, students and more have gone above and beyond in responding to the pandemic, working tirelessly to make sure you continue to receive the best possible University experience. What better way to recognise their efforts than to nominate these people for an Award? We have awards for Staff members, Landlords, and Course Reps! Nominations opened today, and you can find out more by clicking here.

Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles dan Arweiniad Myfyrwyr

Flwyddyn ers i’r Brifysgol lansio ei Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles dan Arweiniad Myfyrwyr, roedd y Grŵp Gweithredu yn meddwl tybed a hoffech glywed am rai o'r gweithgareddau a gynhaliwyd yn 2020 i gefnogi myfyrwyr er gwaethaf COVID-19 a sut mae’r gweithgareddau hynny’n cyd-fynd â'n pum nod strategol. I ddarllen mwy cliciwch yma.

University’s Student Led Mental Health and Well-being Strategy

One year on from the launch of the University’s Student Led Mental Health and Well-being Strategy, the Implementation Group thought that you might like to hear about some of the many activities that have taken place in 2020 to support students, in spite of COVID-19 and how they fit with our five strategic aim, to read more click here.

Sbotolau Chwaraeon

Movember - Clwb Pêl-droed Prifysgol Bangor.

Beth mae Movember yn ei olygu i'ch clwb?

Mae Movember yn golygu llawer iawn i'r clwb, gan ein bod yn credu y gallwn helpu i dorri'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl dynion. Gan fod mewn tîm mawr gyda llawer o ddynion o gwmpas, gellir colli pwysigrwydd cadw iechyd meddwl da i 'banter'. Rydym yn colli gormod o ddynion yn rhy gynnar mewn bywyd i achosion y gellir eu hatal i raddau helaeth, ac fel clwb teimlwn y gallwn, drwy godi ymwybyddiaeth a bod yn gefnogol, daro cydbwysedd a chaniatáu i bob dynion yn byw bywydau iachach, hapusach a hirach.

Fel clwb maent yn bwriadu rhedeg 60 milltir drwy gydol mis Tachwedd a bydd rhai unigolion yn rhedeg 60K drwy gydol y mis i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl dynion.

Faint ydych chi wedi'i godi?

Rydym wedi codi ychydig o dan £950 hyd yma felly rydym yn gobeithio pasio'r targed o £1,000 yn fuan.

Mae Tudur Williams - Ysgrifennydd Codi Arian, wedi codi £400 ar ei ben ei hun!

Sporting Spotlight

Movember Exposé - Bangor University Football Club

What does Movember mean to your club?

Movember means a great deal to the club, as we believe we can help break the stigma around men’s mental health. Being in a large team with lots of guys around, the importance of keeping good mental health can be lost to ‘banter’. We lose too many men too early on in life to largely preventable causes and as a club we feel that by raising awareness and being supportive we can strike a balance and allow all men to live healthier, happier and longer lives.

As a club they intend to run 60 miles throughout November and some individuals will be running 60K throughout the month to raise awareness for men’s mental health.

How much have you raised?

We’ve raised just under £950 so far so are hoping to pass the £1,000 target soon.

Tudur Williams - Fundraising Secretary, has individually raised a staggering £400!

Cynghrair BULL League

Dyma wythnos olaf her BULL a'r cyfan i chwarae amdano o hyd.

Cadwch lygad allan am ein her Nadoligaidd yr wythnos nesaf a gweld pa glwb sy'n ennill y gynghrair BULL gyntaf.

It’s the final week of the BULL challenge and its still all to play for.

Keep an eye out for our festive challenge next week and see what club wins the first BULL league.

Rhannwch eich profiad - Mae amser yn brin!

Os nad ydych wedi cwblhau ein harolwg eto, hoffwn eich atgoffa ein bod eisiau clywed am eich profiad chi o ddysgu yn ystod COVID-19 trwy’r Hydref. Hefyd, os ydych yn cwblhau’r arolwg, cewch gyfle i ennill taleb anrheg Amazon gwerth £150.

Fel eich Undeb Myfyrwyr, mae’n bwysig i ni ein bod yn deall sut mae eich profiad dysgu er mwyn i ni allu cynrychioli eich llais chi i'r Brifysgol.

Hoffwn ddeall pa agweddau o ddysgu cymysg sydd wedi gweithio i chi, beth sydd wedi bod yn heriol i chi, a beth sydd angen i’w gwella rŵan ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Share your experience - Time is running out!

If you haven’t filled in our survey already, we want to remind you that we’d like you to share your experience of learning during Covid-19 this autumn. You could also be in with the chance to win £150 in Amazon vouchers.

As your Students' Union, it’s important to us that we understand your learning experience this so that we can represent your voice to the University.

We want to understand what aspects of blended learning have worked for you, what’s been more challenging, and what needs to improve now for the academic year ahead.

Gweithgareddau dros Egwyl y Gaeaf

Cymerwch olwg ar ein gweithgareddau dros Egwyl y Gaeaf, cadwch lygaid allan ar ein cyfryngau cymdeithasol am ragor o fanylion.

Activities over the Winter Break

Have a look at our activities over the Winter Break, keep an eye out on our social media for more information.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate