Loading

006 Artikel

Das Germatikspiel

Aufgabe 1

Der, die oder das?

1. d__ Presse

2. d__ Studio

3. d__ Sender

4. d__ Notruf

5. d__ CD-ROM

6. d__ System

7. d__ Symbol

8. d__ Angabe

9. d__ E-Mail

10. d__ Schule

Aufgabe 2

Der, die oder das?

1. d__ Lehrer

2. d__ Physik

3. d__ Chemie

4. d__ Klasse

5. d__ Abitur

6. d__ Erfolg

7. d__ Arbeit

8. d__ Stelle

9. d__ Leiter

10. d__ Gehalt

Aufgabe 3

Der, die oder das?

1. d__ Streik

2. d__ Ordner

3. d__ Fabrik

4. d__ Anlage

5. d__Handel

6. d__ Export

7. d__ Import

8. d__ Steuer

9. d__ Gewinn

10. d__ Urlaub

Aufgabe 4

Der, die oder das?

1. d__Ferien (Mehrzahl)

2. d__ Ostern

3. d__ Strand

4. d__ Kamera

5. d__ Tennis

6. d__ Chance

7. d__ Rekord

8. d__ Sieger

9. d__ Ticket

10. d__ Gruppe

Aufgabe 5

Der, die oder das?

1. d__ Sänger

2. d__ Kultur

3. d__ Museum

4. d__ Gewalt

5. d__ Flucht

6. d__ Beweis

7. d__ Gesetz

8. d__ Anwalt

9. d__ Urteil

10. d__ Strafe

Aufgabe 6

Der, die oder das?

1. d__ Beamte

2. d__ Bürger

3. d__ Verbot

4. d__ Antrag

5. d__ Reform

6. d__ Verein

7. d__ Partei

8. d__ Kirche

9. d__ Soldat

10. d__ Gefühl

Aufgabe 7

Der, die oder das?

1. d__ Freude

2. d__ Geduld

3. d__ Zufall

4. d__ Wunder

5. d__ Ahnung

6. d__ Wunsch

7. d__ Kritik

8. d__ Streit

9. d__ Lösung

10. d__ Vorname

Aufgabe 8

Der, die oder das?

1. d__ Wohnort

2. d__ Adresse

3. d__ Ausweis

4. d__ Mädchen

5. d__ Märchen

6. d__ Rentner

7. d__ Familie

8. d__ Tochter

9. d__ Trauung

10. d__ Ehepaar

Aufgabe 9

Der, die oder das?

1. d__ Ehefrau

2. d__ Ehemann

3. d__ Gesicht

4. d__ Knochen

5. d__ Fitness

6. d__ Schmerz

7. d__ Alkohol

8. d__ Raucher

9. d__Patient

10. d__ Pfleger

Aufgabe 10

Der, die oder das?

1. d__ Beitrag

2. d__ Spritze

3. d__ Medizin

4. d__ Tropfen

5. d__ Wirkung

6. d__ Unglück

7. d__ Notfall

8. d__ Ursache

9. d__ Achtung

10. d__ Schaden

Aufgabe 11

Der, die oder das?

1. d__ Verlust

2. d__ Verband

3. d__ Sprache

4. d__ Antwort

5. d__ Schrift

6. d__ Sekunde

7. d__ Freitag

8. d__ Samstag

9. d__ Sonntag

10. d__ Quartal

Aufgabe 12

Der, die oder das?

1. d__ Zukunft

2. d__ Gewicht

3. d__ Million

4. d__ Wohnung

5. d__ Zuhause

6. d__ Nachbar

7. d__ Zustand

8. d__ Eingang

9. d__ Klingel

10. d__ Ausgang

willembunnik@gmail.com

© 2021 - W. Bunnik