Zeur niet logo design proces

In het vooronderzoek heb ik vooral op de site www.zeurniet.net gekeken naar afbeeldingen. Ik zag allemaal ouderen die heel veel plezier hadden, maar daar kon ik zelf niet echt iets mee. Toen zag ik een man op de piano en daar wou ik wel wat meer mee doen. Dus toen heb ik mijn eerste schets gemaakt. Die schets is echt bijna hetzelfde als één van mijn logo's. Mijn andere 2 schetsen vond ik zelf niet heel goed, want er zat te veel detail in en dat heb ik maar weggeschoven en met de piano verder gewerkt. De eerste schets is een golvende piano, ik wou die vloeiende lijn in de logo hebben en bij alle schetsen kunt u de vloeiende lijn zien.

Dit zijn de 3 schetsen.

Mijn naam is Mick van Leeuwen. Ik heb deze 3 logo's gemaakt. Ik zelf vind de onderste het best omdat die het beste eruit ziet, maar uiteindelijk mag de klant kiezen of ze überhaupt een van deze drie willen gebruiken. De font in het eerste logo is 'Lucida Handwriting Italic,' het past bij de soort van schuine lijn waardoor je een beetje wordt meegenomen in de tekst en piano. Bij het tweede logo heb ik het font 'Lucida Calligraphy Italic,' omdat ik nette tekst wou bij zo'n prachtige vleugel piano. Ook deed het me denken aan een moment toen er heel veel stof op de piano lag en dan gingen mijn vinger erop vegen zodat ik iets erop kon schrijven. Bij de derde heb ik het font 'Segoe Script' gebruikt. Net als op de schets heb ik dikke letters getekend en dat heb ik dus ook in het logo gebruikt met schreven erbij voor de mooiheid.

^ die is het mooist voor mij

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.