Professionalisering rOmbouts ipad groep

Uitzicht vanuit de gemeent toren van Rotterdam. Locatie: naast de cruise terminal en naast Hotal New York....

Zicht op de Rijnhaven, met links het gebouw van de hogeschool Rotterdam en de rechtbank...

De SS Rotterdam. Een schip met veel oude en ook een nieuwe historie....

Naast de Rijnhaven ook zicht op de Maashaven...

De leerling dient een digitale presentatie te maken over een deel van de lesstof, met als doel deze te kunnen delen. Het is de bedoeling dat de presentatie inzicht geeft over hoe goed de behandelde lesstoff is begrepen. Iedere leerling kiest zijn eigen onderwerp uit de behandelde of te behandelen stof. De presentatie mag niet teveel tekst bevatten i.v.m. het delen...

Als de presentatie af is, kan de leerling hem publiceren. De link die de leerling krijgt, kan hij ter beoordeling doorsturen naar een medeleerling of de docent. Deze kan dan feedback geven. Zodra de feedback verwerkt is, kan de leerling zijn presentatie tonen op het digibord. Aan de hand van de verkregen link kan de docent eenvoudig de presentatie bestuderen en beoordelen op de inhoud.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.