Odzyskaj kaucję Zwyczajowe zatrzymywanie części wynagrodzenia na czas gwarancji jest jedną z form zabezpieczenia interesów zamawiającego - nie jedyną.

Rozwiązaniem często stosowanym w kontraktach budowlanych jest zabezpieczanie interesów zamawiającego - dewelopera, inwestora, generalnego wykonawcy - kaucją. Zabezpiecza się w ten sposób wadium przy przetargach, ryzyko związane z niewykonaniem kontraktu czy koszty związane z brakiem naprawy wad i usterek.
Rozwiązanie takie sprawia, że Państwa pieniądze są blokowane przez Państwa kontrahentów.
Szczególnie uciążliwe i kosztowne są zatrzymywane kaucje tytułem zabezpieczenia prawidłowego usunięcia ewentualnych wad i usterek - okresy usuwania wad to często 10 lat.
Rozwiązaniem, które może stanowić alternatywne zabezpieczenia dla Państwa kooperantów, pozwalającym równocześnie przekazać Państwu całość środków są gwarancje wystawiane przez instytucje finansowe - banki lub ubezpieczalnie.
Proponujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania właściwej gwarancji - od badania sytuacji prawnej po zwolnienie Państwa pieniędzy

Credits:

Created with images by LalouBLue - "architecture iron steel" • jphilipg - "Chicago building" • MichaelGaida - "architecture skyscraper glass facades" • fussy onion - "Construction" • Jo@net - "Finance District" • FirmBee - "office notes notepad"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.