Loading

#samenCIVICUM samen Sporten | samen delen | samen presteren

Waarom #samenCIVICUM ?

Civicum heeft als doelstelling om als eenheid naar buiten te treden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de communicatie. Dit heeft ons aan het denken gezet over wat de identiteit van Civicum is. De afgelopen periode zijn we samen tot het volgende gekomen: #samenCIVICUM. Want dat is het belangrijkste: we sporten samen, delen samen en presteren samen.

SAMEN SPORTEN

Civicum is een sportvereniging. Het is in eerste instantie de sport die ons verbindt. Hockey is het haakje waar we alle andere activiteiten aan ophangen. Binnen de afzonderlijke teams en binnen de club als geheel. In en buiten het hockeyveld stellen we ons sportief op. We hebben respect voor onze teamgenoten, voor onze clubgenoten, voor scheidsrechters en voor onze tegenstanders.

SAMEN DELEN

Civicum is een veilige omgeving, waar we lief en leed kunnen delen. We vieren samen onze successen, maar we zijn er ook voor elkaar als het even tegenzit. Op het sportieve front en op het persoonlijke vlak. Als jou iets dwarszit, dan kun je daar binnen onze club altijd bij iemand mee terecht. De taken en verantwoordelijkheden die het lidmaatschap van een sportvereniging met zich meebrengen, proberen we zo eerlijk mogelijk te verdelen.

SAMEN PRESTEREN

Bij Civicum is er voor iedereen ruimte om op zijn of haar eigen niveau te presteren. We proberen steeds beter te worden en continu het beste in onszelf en in elkaar naar boven te halen. Door zelf hard te trainen, door anderen te coachen, door ons in te zetten voor elkaar. Op die manier krijgen we samen veel gedaan. Op het hockeyveld, binnen de club en in de maatschappij.

Kortom:

#samenCIVICUM

Samen sporten | Samen delen | Samen presteren

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.