โครงการ ทักษะกีฬา”สร้างสายสัมพันธ์แบ่งปันวอลเลย์บอลและบาสเกตบอล” ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทนำ

ในปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจในการออกกำลังกายและบางกลุ่มให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยใช้กีฬาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นช่องทางในด้านการศึกษา เช่น การได้รับทุนเรียนฟรี เพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาการกีฬาขึ้นมาเพื่อความเป็นมืออาชีพและการกีฬายังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและวัยรุ่นที่จะใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย มากกว่าที่จะเอาเวลาว่างไปมั่วสุมสิ่งเสพติดหรือปฏิบัติตนในทางที่ผิดๆ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติและส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลมาใช้ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการออกกำลังกายในชุมชน

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล

การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติและส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น กลุ่มดิฉันได้จัดทำโครงการเรื่องสร้างสายสัมพันธ์แบ่งปันทักษะกีฬา "วอลเลย์บอลและบาสเกตบอล" รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายให้มีความยั่งยืนต่อเนื่องและมีผลเป็นรูปธรรม และการนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญแก่การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การมีสุขภาพที่ดี ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง ภาวะเครียด และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งโรคตามที่กล่าวแล้วนั้น สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพของประชาชน การส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นยาที่ดีที่สุดของมนุษย์

โดยกลุ่มดิฉัน เล็งเห็นว่าด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ว่าด้วยนโยบายการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยาวชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงจัดโครงการสร้างสายสัมพันธ์แบ่งปันทักษะกีฬา "วอลเลย์บอลและบาสเกตบอล"ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลมาใช้ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการออกกำลังกายในชุมชน ในปัจจุบันการออกกำลังกายถือว่าเป็นที่นิยมหรือเป็นกิจกรรมยามว่างกับเพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวจากการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านทักษะการกีฬามุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้คิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็นให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เด็กไทยในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับการปลูกฝังในด้านการเล่นกีฬาจึงทำให้เกิดปัญหาการจับกลุ่มมั่วสุมในการใช้สารเสพติดขาดความสามัคคีทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เราจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาแก้ไข ปัญหาสังคม ปลูกฝังด้านสติปัญญา ทำให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจร่าเริง สนุกสนานรู้แพ้รู้ชนะไม่เอารัดเอาเปรียบให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างที่เรียกกันว่าการมีน้ำใจนักกีฬา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก

2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา และรักการออกกำลังกาย

3. เพื่อใช้กีฬาเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพ และสร้างอนาคตให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้กฎ กติกา ของกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลที่ถูกต้อง

3. เด็กได้รับโอกาสด้านการศึกษาและได้รับทุนเรียนฟรี

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1. จากเด็กที่เข้าร่วมโครงการ 30คนซึ่งคิดเป็น100%ของเด็กทั้งหมดเด็กจำนวน30%มีความรู้ด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ้น

2. เด็กสามารถนำความรู้ด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลที่ได้รับจากโครงการเพื่อสร้างอนาคตให้กับตนเองด้านการศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมกลุ่มวางแผนการดำเนินงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

2. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกตามความเหมาะสมและความถนัด

3. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลเป็นอย่างดี

4. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จ.กรุงเทพ

5. วางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่

6. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

7. ประเมินผล

8. ปิดโครงการ

พื้นที่ในการดำเนินงาน

 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

 ระยะเวลาเริ่มต้นการดำเนินโครงการตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2559 ถึง 26 พฤศจิกายน 2559

งบประมาณ

1. ค่าเดินทาง 700 บาท

2. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 2,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 200 บาท

4. เงินสำลองระหว่างการดำเนินโครงการ 300 บาท

รวม 3,200 บาท

การควบคุมและการประเมินผล

การประเมินภาวะแวดล้อมของโครงการ

เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลเป็นอย่างดี แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลเลย

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

เด็กรู้กติกา มีทักษะในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลและบาสเกตบอล

 เกิดความสามัคคีภายในหมู่เด็ก

 การทำงานเป็นทีม ไม่เห็นแกตัว

 เด็กได้รับโอกาสที่กว้างมากขึ้น

ประเมินกระบวนการ

มีการประเมินก่อนทำการฝึกสอน โดยให้เด็กปฏิบัติการเล่นวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลเพื่อที่จะทราบว่าเด็กมีทักษะและความรู้ด้านกีฬาวอลเลย์บอลมากน้อยเพียงใดและหลังจากนั้นก็ทำการประเมินอีกครั้งหลังทำการฝึกสอน เพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็กด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับกติกา

การประเมินผลผลิต

จากเด็ก 30คนคิดเป็น 100%ซึ่งใน 20%นี้เด็กสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้และหลังจากปิดโครงการเราได้ติดตามการพัฒนาทักษะของเด็กเป็นเวลา 1 เดือนว่ามีการพัฒนาการเพิ่มมากน้อยเพียงใด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาว ภวิกา พงษ์ทวีชัยวัฒนา 560112030020

2. นางสาว สุวัจณีย์ แก่นสา 560112030034

3. นางสาว จันทนา ชาญชาติ 560112030035

4. นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วนรา 560112030038

5. นางสาวกลอยใจ เพ็ชรแสนค่า 560112030039

6. นางสาว นิภาพร ทองนอก 560112030050

7. นางสาว สรัลนุช จุลเสน 560112030079

กลุ่มเรียน 003

เสนอ

อาจารย์ นิติพล ธาระรูป

วิชา การบริหารและประเมินโครงการ (PA302)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.