การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a difference project

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมาเรียน

ข้อมูลของเป้าหมาย

นางสาววรรัตน์ เขียวผึ้ง 570112010100 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

การติดโทรศัพท์มือถือมาก นอนดึก ติดเกม ทำให้มาเรียนสายหรือมาเรียนไม่ทันในคาบนั้นๆ จึงทำให้มาเช็คชื่อมาเรียนไม่ทัน จึงทำให้เกิดการพัฒนาการมาเรียนเพื่อให้มีศักยภาพในการมาเรียนที่ตรงเวลามาขึ้น เพื่อทำให้เป้าหมายมีความกระตือรื้อร้นในการมาเรียนเพราะอนาคตของเป้าหมาย จึงเลือกที่จะพัฒนาการมาเรียนให้ทันเวลา

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

ในปัจจุบันจะมาเรียนสาย สาเหตุก็เกิดจากการนอนดึก ติดโทรศัพท์และเล่นเกม จึงทำให้ตื่นมาเรียนไม่ทัน จึงทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนและเรียนไม่รู้เรื่องและในเวลาสอบจึงทำให้ได้คะแนนสอบน้อย

ติดโทรศัพท์
เล่นเกม

เป้าหมายในการพัฒนา

ก็เพื่อให้เพื่อนที่ทำการพัฒนานั้นตื่นมาเรียนให้ทันเวลาและทันเช็คชื่อ และให้เล่นโทรศัพท์และเกมที่น้อยลง เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนเพื่อที่จะส่งผลดีให้กับเป้าหมาย

วิธีการพัฒนา

  1. เทคนิคในการพัฒนาพฤติกรรม คือการเปิดวิดิโอ เพื่อให้เป้าหมายได้เรียนรู้ถึงผู้ที่อยากจะไปเรียนแต่มีโอกาสน้อยที่จะไปเรียนหรือการไปเรียนที่ยากลำบาก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการมาเรียน
  2. ขั้นตอน ที่ดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตัวของตัวเอง โดยใช้ระยะเวลา 60 ชั่วโมง/วันละ 1 ชั่วโมง
  3. บันทึกผลการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือน ( 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 1. เป้าหมายยังไม่ค่อยชินกับการตื่นเช้าในช่วงแรก 2. เป้าหมายเริ่มมาเรียนแต่ก็ยังไม่ค่อยทันเวลา 3. มีการมาเรียนที่ทันเวลาเพิ่มขึ้น 4. มีการมาเรียนเพิ่มขึ้นและส่งงานเพิ่มขึ้น
มาเรียนเพิ่มขึ้น

ผลจากการพัฒนา (เทียบกับเป้าหมาย)

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมาเรียนเพิ่มขึ้นและมาเรียนทันเวลามากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนการพัฒนา

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

เป้าหมายยังไม่ชินกับการพัฒนาและการตื่นเช้าในระยะแรกๆ ยังมีการเล่นโทรศัพท์และตื่นสายเหมือนเดิมจึงทำให้ต้องมีการพัฒนาอย่างช้าๆ

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

คือจะต้องทำการพัฒนาไปเรื่อยๆช้าอย่าเร่งรีบในการพัฒนาเพราะจะทำให้เป้าหมายเบื่อและยังไม่ชินกับการพัฒนาจะทำให้ไม่สบความสำเร็จ

ข้อมูลผู้ทำProject

นายณัฐพล ศักดิ์บูรณกุลชัย 570112010004 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เจ้าของ Project

....THANK YOU....

Credits:

Created with images by pruzi - "lake evening sunset"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.