Plan Matcha kế hoạch bán matcha online

7000 hộp matcha

Mẫu hộp

Giá gốc : 65000₫.

Giá bán: 130.000₫

Các phương tiện quảng cáo
 • 7000 đơn hàng
 • tỷ lệ chuyển đổi 0.2% => cần tiếp cận 3.500.000 người
 • mức độ lặp x3 = 10.500.000 người
Ngân sách 3000$ cho 3.000.000 người tiếp cận
 • Tổng ngân sách 10.000$
 • Chi phí nội dung :
 • 10 bài/ tháng x 500.000₫ x 3 tháng = 15.000.000₫
 • Tổng ngân sách FB
 • ~ 75.000.000 ₫
 • chi phí 5000₫/liên hệ
 • tỷ lệ chuyển đổi 50%
 • 7000/50% x 5000₫ = 70.000.000₫

Chi phí khác

 • Nhân sự: 3 tháng x 5.000.000 = 15.000.000₫
 • Vận chuyển : 10.000/ đơn x 7000 = 70.000.000₫
 • Chi phí khác: 20.000.000₫ ( điện thoại, tờ rơi, poster ...)

Total:250.000.000

Lợi nhuận: 205.000.000

Created By
Trà Anh Đào
Appreciate

Credits:

Creat By Ducnguyen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.