Zeur Niet logo

Mijn Zeur niet! logo.

Het logo is uit muziek geïnspireerd, waarbij ik de tijdlijn van sheet muziek gebruikte en het koornaam er in stopte als noten.

Mijn vooronderzoek bestaat uit vooral denken wat bij een koor past (muziek), dus ik dacht al gelijk aan sheet muziek tijdlijn. daarnaast heb ik ook op hun website gekeken.

Hiernaast heb ik mijn schetsen nog

En tot slot, mijn 2 overige varianten.

Ik ben uiteindelijk tot het zwarte design gekomen omdat het toch meer past bij muziek, en sinds ik gelijk denk aan muziek bij koor, de sheet tijdlijn. Het lettertype bedacht ik vooral uit kinderen hun kijk gezien Annie M.G. Schmidt haar boeken worden gespeeld.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.