P A T O K I S T A BATALLONES | DEE | SANTOS | SARMIENTO

Kadalasang negatibo ang pagtingin sa mga jeepney.

Bagama't ito ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, tila napaglipasan na ito ng panahon.

Naglaho na ito sa bigat ng trapiko at sa dami ng mga sasakyan sa modernong panahon.

Mula sa pagiging isang katangi-tanging bahagi ng ating identidad, ito ay naging simpleng abala na lamang sa lipunan.
Ngunit ang pangpasaherong sasakyan na ito ay isang behikulong naghahatid ng mga kwentong lingid sa kaalam ng nakararami

- isang pagsasagunita ng kulturang Pilipino.

Ito ang karaniwang jeepney na nakikita sa lansangan.

Ngunit sa pusod ng lungsod ng Rizal, ang pangkaraniwan ay nagiging isang sining.

Ngunit sa pusod ng lungsod ng Rizal, ang pangkaraniwan ay nagiging isang sining.
Isa sila sa mga natitirang nagtataguyod ng kagawiang ito.
Gamit ng mga chasis, masilya, fiber glass ,at iba pa, hinuhubog nila ang isang matingkad na imahe ng urbanidad at binibigyang buhay ang jeepney.
Si Sonny ang tanging namamahala sa foam na ipinapatpat sa bubong ng jeep.
“Importante ito upang hindi mainitan ang mga pasahero.”
Simpleng trabaho man ang nakatakda para kay Mark, may matindi siyang pagnanais na matutunan ang ibang bahagi ng proseso.
Dahil ang caha ang bumubuo ng katawan ng jeep, inaabot siya ng isang buwan.
30 taon nang nagtagal si Edmond sa Morales Motor Corporation. Ngayon, siya na ang namumuno ng sangay na nagdadampi ng masilya at pintura sa mga jeep.
“Kahit na maulanan o maarawan, tumatagal ito ng 30 taon nang hindi nabubutas.”
Bago ito kuhanin ng may-ari, sinisigurado ng kanilang mga mekaniko na gumagana ang jeep.

Ang mga may-ari ang nagtatakda ng magiging disenyo ng kanilang jeep.

Ayon kay Anthony,
"Relihiyoso kasi ang pamilya ko. Kaya kapag bumibiyahe ako, kinakatawan nito na kasama ko sila palagi."

May malaking pagpapahalaga rin siya sa kanyang pamilya dahil isinama niya ang pangalan ni Ivan, ang kanyang pumanaw na pamangkin, sa disenyo ng kanyang jeep.

Ang jeepney ay isa sa mga pinaka-tanyag na pampublikong transportasyon. Bagama't ito ay kilala ngayon para sa gampanin nito sa transportasyon at ekonomiya ng Pilipinas, ito rin ay isang behikulo ng mga kwento, at istorya ng buhay ng mga taong humuhubog sa modernong lipunan ngayon.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.