Loading

Intensiv kongeørnovervåking i Troms (2013-) Naturtjenester i Nord

Kongeørnbestanden i Norge er over mange år blitt overvåket ved å kartlegge hekketerritorier over hele landet. Fra våren 2013 er det i tillegg satt i gang en intensiv hekkeovervåking av arten i 12 utvalgte områder.

De 12 utvalgte områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør-gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og inkluderer kystnære bestander. I 2013 ble overvåkingen iverksatt i de fleste av områdene, og fra og med 2015 er overvåkingen i drift i alle områdene. I hvert av disse områdene vil det over tid bli fulgt opp 15 faste territorier innenfor et område med radius på cirka 50 kilometer.

Områdene for intensiv overvåking av kongeørn i Norge
Den tette oppfølgingen skal gi bedre informasjon om endringer i årlig overlevelse hos voksne individer og om variasjoner i den årlige produksjon av unger som flyr ut av reiret.
Voksen kongeørn

Kongeørn i Norge.  Det ble kartlagt til sammen 1382 kongeørnterritorier over hele Norge i perioden 2015-2019. Det er anslått at mellom 914-1145 (gjennomsnitt 1027) av disse var okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste fem årene. Den største delen av kongeørnbestanden lever i dag i de tre nordligste fylkene i landet; Nordland, Troms og Finnmark.

Kongeørnunge på reir.

Kongeørn i Troms. Gamle Troms fylke har 203 kjente kongeørnterritorier hvor et etablert kongeørnpar er registrert for å ha bygd reir og gjort hekkeforsøk de siste 5 årene. Noen av territoriene står i dag tomme og noen få har kommet til. Utviklingen i hekkebestanden ser ut til å være svakt nedadgående, sannsynligvis på grunn av langvarig reduksjon i reproduksjon og rekruttering. Årsakene er ikke fullstendig forstått, men det har over tid vært en negativ utviklingen i bestandene av rype (+ annen skogsfugl) og hare som er deres viktigste byttedyr.

Overvåkingsområdene i Troms. Vi har valgt ut 15 kjente territorier på kysten av Troms (Kvaløya, Ringvassøy, Rebbenesøy, Reinøya og Vannøya) og 15 territorier i Indre Troms (Storfjord, Balsfjord, Målselv og Bardu kommuner).

For mer info: https://rovdata.no/Kongeørn/Bestandsstatus.aspx

Created By
Trond Johnsen
Appreciate