Loading

Case Mäntyharju päiväkoti mustikkatassu & ohjaus- ja oppimiskeskus valteri mikael/ Paova -hanke (oph)

Mustikkatassu

Vasun pedagogiset ulottuvuudet arjen toiminnassa

Koulutus- ja kehittämishanke Paovan kevään 2017 oppimistehtävänä oli konkretisoida varhaiskasvatuksen ammattilaisille uuden Vasun pedagogiikkaa laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Päiväkodit saivat valita itseään kiinnostavan kehittämiskohteen, johon liittyi keskeisesti myös lasten osallisuuden arviointi. Kehittämiskohteena oli joko perustoiminta, retki, vapaa leikki tai juhla.

Mäntyharjulla hyödynnettiin videointia rohkeasti oman toiminnan arvioinnissa

Tehtävä rakennettiin Parrilan (2016) "Tietoisuus - ymmärrys - toiminta" -akselille, jonka tausta-ajatuksena on, että Vasu saa merkityksensä toiminnassa.

Havainnot

Oivallukset

Mitä prosessi opetti arjesta, laaja-alaisesta osaamisesta ja vasusta?

Mitä prosessi opetti lasten osallisuudesta ja oppimisympäristöstä?

Mitä prosessi opetti resursseista, arvioinnista ja pedagogisesta suunnittelusta?

Mitä jäi käteen? Mikä muuttui?

Avoin keskustelu / pedagoginen puhe lisääntyivät
Aikuisen mallista (ilmentämästä tavasta toimia) on niin moni asia kiinni!
Paljon tehdään hyvin, mutta aina löytyy parannettavaa.
Itsearviointi ja kaverin benchmarkkaus arjessa on oman työn ja pedagogisen kulttuurin kehittämisen voimavara
Vuorovaikutustaidot kunniaan.
Created By
Maj-Britt Kentz
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.