הגשות קונספט ארט מחלקת אנימציה, מנשר

בהנחיית יניב שמעוני

מגישים: עדי יעקבי, עתר יובל, סיהראב אבו לאסן, אלון ברגר, תמיר פורת, עוז כהן ועודד הנדל

Created By
yoni salmon
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.