Kalendář „kalendář“ – je odvozen z latinského slova „calendae“, které označovalo první den v měsíci římského kalendáře, resp. ze soupisu dlužníků (calendarium), který získal svůj název podle římského pravidla splácet dluhy (úroky) vždy první den v měsíci

Kalendář nám pomáhá při orientaci v čase. Najdetme zde, který den je zrovna dnes. Dozvíme se, jaké je dnes datum a kdo má v tento den svátek. Je to seznam dnů, jak jdou za sebou během celého roku. Na každý rok máme nový kalendář.

Kalendářní rok je rozdělen na 12 částí - měsíců. Měsíce jsou děleny po týdnech. Na každé straně kalendáře naleznete většinou jeden týden, který ma 7 dnů.

Created By
rmusilova
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.