คำนับพระคุณเจ้าโอกาสตรุษจีน Happy Chinese new year to bishop

ตัวแทนพนักงานมอบกระเช้าส้มให้กับพระคุณเจ้า/Representatives of the staff present basket of orange to the Bishop

พระคุณเจ้ากล่าวอวยพรตรุษจีนพนักงาน/Bishop wished the staff a prosperous Happy Chinese New Year.

พร้อมกับแจกแต๊ะเอียให้กับพนักงาน/along with bonus to the staff

ภาพหมู่เป็นที่ระลึก/and group photo for the record

แบ่งปันของขวัญจากกระเช้าให้กับพนักงาน/sharing presents from various baskets to the staff

พลาดไม่ได้ตลอดงานก็คือเซลฟี่/and unmissable selfie!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.