Mitä tarkoitetaan vaatimustenmukaisuusolettamalla? Sirén & Räisänen

Mikä on vaatimustenmukaisuusolettama?
  • Vaatimustenmukaisuusolettamus (en: presumption of conformity) on keskeinen yhdenmukaistetut standardit ja konedirektiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset linkittävä käsite.
  • Jos konevalmistaja noudattaa harmonisoitua standardia, katsotaan, että kone täyttää direktiivin vaatimukset niiden vaatimusten osalta, jotka kyseinen standardi kattaa.
  • Vaatimustenmukaisuusolettama on sopimus siitä, että yhdenmukaistettujen standardien mukaiset koneet ovat aina automaattisesti säädösten olennaisten vaatimusten mukaisia standardien kattamien olennaisten vaatimusten osalta.
Yhdenmukaistettujen standardien tunnistaminen
  • Kulloinkin voimassa olevat direktiivikohtaiset yhdenmukaistetut standardit luetellaan Euroopan komission julkaisemissa ja ajoittain päivittämissä yhdenmukaistettujen standardien viiteluetteloissa.
  • Kun standardi on tunnistettu, on seuraavaksi vuorossa sen toteaminen, mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseinen yhdenmukaistettu standardi kattaa. Koneturvallisuuden standardien lopussa on tavallisesti ns. liite Z, jossa on tietoa kyseisen standardin suhteesta konedirektiivin ja mahdollisesti muiden direktiivien olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.
A/B-tyypin standardit ja vaatimustenmukaisuusolettama
  • C-tyypin standardeista voi löytyä konekohtaisia standardeja, jolloin olettama on yksiselitteinen.
  • A- ja B-tyypin standardit ovat puolestaan laaja-alaisempia ja saattavat sisältää eri toteutusvaihtoehtoja.
  • Yleensä B-tyypin standardeja sovelletaan osana C-tyypin standardeja ja C-tyypin standardien viittauksissa eritellään yksiselitteisesti, miten tiettyä B-tyypin standardia on sovellettava, koska B-tyypin standardi voi sisältää sellaisia vaihtoehtoisia tapoja riskin pienentämiseksi, jotka johtavat eri riskitasoon.

Kun sinulla on kone tai koneenosa, joka täyttää vaadittavat standardit ja direktiivit, voidaan todeta sen täyttävän vaatimustenmukaisuusolettaman.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.