Piano tiles 2 a fantastic game

wat moet je doen.

je moet in dit spel veel tikken en slepen. ook heb je skill nodig voor dit spel. dit betekend dat je snel moet kunnen tikken op een bepaalde plek. dit kan soms erg lastig zijn.

het doel van het spel

het doel van het spel is zoveel mogelijk vakken aantikken en zorgen dat de muziek in het juiste tempo doorspeeld. dit is erg imersive omdat je je ogen niet van het spel af kunt houden.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.