Zonne energie

Zonne panelen

Wat zijn zonnepanelen?

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Deze elektriciteit is dan nog niet meteen klaar voor gebruik. Zonnepanelen maken namelijk gelijkstroom terwijl wij wisselstroom nodig hebben. Daarom worden zonnepanelen altijd gemaakt met een omvormer die de gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Deze stroom gebruikt u vervolgens voor uw elektronische apparaten zoals de televisie vaatwasser en koelkast.

Boiler

Bij het tappen van warm water wordt het verbruikte water in de boiler automatisch aangevuld en op temperatuur gebracht. De boiler in een huishouden maakt gebruik van het principe dat koud water zwaarder is dan warm water. De watervoorraad in de boiler wordt aan de onderzijde via een inlaat aangevuld met koud water zodra warm water via een uitlaat aan de bovenzijde wordt afgenomen. De aansluiting voor de koudwateraanvoer zit aan de bovenkant, maar het water wordt via een pijp tot onder in het waterreservoir geleid. Zo wordt de waterkolom als het ware omhoog geduwd. Het water beweegt dus van beneden naar boven in de boiler.

In de boiler mengt het koude water zich niet of nauwelijks met het warme water omdat koud water zwaarder is dan warm water en dus onderin blijft. Het waterpeil in de boiler is altijd constant, het water raakt dus niet "op" zoals vaak wordt gezegd maar de boiler kan de warmwatervraag op dat moment alleen niet aan. De opwarmtijd van koud water is te lang om de temperatuur op dat moment op peil te houden. Dit komt doordat water een hoge warmtecapaciteit heeft en dus veel energie nodig heeft om op temperatuur te komen.

Wind molens

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, het malen van graan of het verplaatsen van water.

Bij windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:

de vaak 'industriƫle' windmolens die dienen om elektriciteit op te wekken en in de laatste decennia van de twintigste eeuw als energiebron steeds belangrijker zijn geworden, zie daarvoor windturbine;

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.