Task Scriofa Dracula cabidil 2

Ní raibh aon ealú ó chaislean ach amach an fhuinneog. Is príosún í an ait ses agus is príosuínach mé. Bhí Dracula do mo mhúscailt, bhí sé ar mire aréir. "Maidin maith, Dracula" "Maidin maith, Dracula" Fuair mé mo bhrisfeasta, tám mé go foie ag smaoineamh ach ag an am seo tá mé ag dul chuig an leabharlann.

"Níor chuala mé faoin leabhar seo riomh" bhí mé ag stánadh ar leabhar ó Roald Dahl, dar fia agus an ghruaig a bhí ar an leabhar. Tá mé ag dul é a léamh. "Oh a Dhia, d'oscail sé seomra rúnda ", a scread mé.

Tá cuid mhór staighre istigh ba seomra rúnda. Lean sé go dtí seomra le mac tíre achan áit. Bhí na mac tíre ábalta labhairt, bhí Dracual ag caint leo.

Ní fhaca Dracula mé go foill. Shiúil mé hart ar gach rud. "Jonathonnnnnn!?" a scairt Dracula chugam. Rith mé ar nos na gaoithe suas an staighre agus Dracula i mon dhiaidh. "Aaghhh", shíl mé gur bhrois mé mo ruitín.

"Cá hit a bhfuil mé?" ní raibh mé ábalta rud ar bith a fheicint. Bhí mí istigh i ndorchlá dorcha, bhí bolada uafásach ann freisin. Sheas mé suas ar mo chos ach bhí sé go han-nimhneach. Mhothaigh goliath ar cúl do mo mhúineal, thiontaigh mé thart. "Jonathan" arsa Dracula go híseal. agus ag an am sin, shaigh sé a fhiachla isteach i mo mhuineál.

Credits:

Created with images by ikrichter - "Guilty Viewing Pleasures: Dracula 3000"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.