Olweus Mötesanteckningar feb 2017

Mötesanteckningar för Olweus

Enkäterna som barnen skall göra i åk 5-6 görs enligt gamla enkäterna.

  • Enkät för svåra ord.
  • Inloggning till alla elever – (göra detta på torsdag)?
  • Vecka 6 + 7 skall detta göras.

Rasterna - föregående möte var det problem ute.

Värdegrund i klassen

Vad är det du gör som går bra i klassen beträffande värdegrund?

Film om skolans värdegrund från Skolverket

Andra rekommenderade filmer för t.ex. mellanstadiet: Vara vänner (UR.se)

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with images by sonderborgdk - "Børn i Broager havde mobning på programmet" • Greencolander - "broken"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.