Camper trip Mediales

Scene 1: i have a dream

Scene 2:

wolken, binnenkant

Scene 3: wereldbol > reizen

Scene 4: introductie

hoofdjes stopmotion, introductie per persoon

Scene 5: wat gaan we doen?

Scene 6: wat nodig?

inpakken in koffer stopmotion

Scene 7: in de camper

met zn vieren in de camper gaan rijden

Scene 8: landkaart

hoeveel landen? welke landen? loslaten komen van de kaart? een dansje laten doen? jaspers wereldkaart inkleuren?

landkaart tekenen/reis uittekenen

Scene 9: trip uittekenen

Scene 10: camper gaat rijden

Scene 11: zoom in op land

INSPIRATIE

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.