Projektitoetuste taotlusvoorud koolidele ja haridusvaldkonna ühendustele Sihtasutus Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

Sihtasutus Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutab välja kaks projektitoetuse taotlusvooru!

Taotlusvooru „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

Taotluse saab esitada

  • haridusasutus
  • haridusasutuse pidaja
  • maavalitsus
www.innove.ee/projektitoetused

Taotlemiseks vajaliku statuudi ja taotlemisdokumendid leiab aadressilt www.innove.ee/projektitoetused

Taotlusvooru „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ eesmärk on toetada võrgustike tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada välja nende roll ja ülesanded õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa õppekava rakendamisele, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.

Toetust saab taotleda

Taotluse saab esitada

  • õpetajaid ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või aineühendus
  • haridusasutuste juhte ühendav eriala- ja/või ametiliit või ühendus
  • professionaalne õpikogukond
  • haridusliidreid kujundav kogukond

Taotlemiseks vajaliku statuudi ja taotlemisdokumendid leiab aadressilt

www.innove.ee/vorgustikud

Projektitoetusi jagatakse Elukestva õppe strateegia 2020 programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad" tegevuse "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Eelmisel aastal avatud taotlusvoorudest on kokku toetatud 88 projekti. Nendesse projektidesse on planeeritud kaasata ligi 4500 osalejat - õpetajaid, koolijuhte, haridusvaldkonnas tegutsevaid inimesi.

Sihtasutus Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus viib ellu Elukestva õppe strateegia 2020 programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad" tegevust "Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine".

Elukestva õppe strateegia 2020

Tegevuse eesmärk on kaasaegse õpikäsituse rakendumise toetamine, luues ajakohased ja mõjusad lahendused õpetajate ja haridusasutuste juhtide hindamiseks, professionaalse arengu toetamiseks ning ameti maine tõusuks.

Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.